PRIVAATSUSTEADE TÖÖLE KANDIDEERIJALE

 

Isikuandmete vastutav töötleja – AS Tallink Grupp või selle Eestis asuv tütarettevõtja, kuhu isik tööle kandideerib (edaspidi tööandja). Värbamisprotsessi juhib kontserni personaliosakond.

Tööle kandideerija isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (GDPR) ja muus kehtivas seadusandluses sätestatud nõuetele.

Kogutavad isikuandmed
a) isiku identifitseerimist võimaldavad andmed – ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
b) kontaktandmed – elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber;
c) uue töötaja sobivuse hindamiseks vajalikud andmed – andmed hariduse, läbitud koolituste ja varasema töökogemuse ning keeleoskuse kohta;
d) välismaalaste puhul andmed Eestis viibimise ja töötamise õigusliku aluse kohta – nt mittekodaniku elamisluba töötamiseks Eestis. Tööandjal on tööle kandideerijalt õigus nõuda tõendit isiku Eestis viibimise ja töötamise seaduslikkuse kohta.

Kui tööle kandideerija esitab kandideerimiseks nõutud andmed, eeldab tööandja, et tööle kandideerija annab sellega nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis kuni võimaliku töösuhte loomiseni.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, edastamine, muutmine, kättesaadavaks tegemine, säilitamine jms).

Kinnitame, et töötleme tööle kandideerija isikuandmeid eesmärgipäraselt ja minimaalses ulatuses värbamisprotsessi edukaks läbiviimiseks, mis võimaldab luua töösuhe.

Tagame kogutud isikuandmete konfidentsiaalsuse, turvalisuse ning nende töötlemise seaduslikkuse.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Tööle kandideerija isikuandmete töötlemise eesmärgiks on värbamisprotsessi edukas läbiviimine ja töölepingu sõlmimine inimestega, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim tööülesannete täitmiseks nõutud tingimustele.

Tööle kandideerija hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskuste vastavuse hindamiseks võib tööandja kasutada järgmisi meetodeid:

a) tööle kandideerija poolt esitatud dokumentide ja andmete analüüs, mis on vajalik tööle kandideerija sobivuse selgitamiseks kandideeritavale ametikohale;
b) tööintervjuu;
c) tööülesannete ja -tingimuste tutvustamine tulevases töökohas enne töölepingu sõlmimist;
d) testimine (testimiseks võime kasutada ka väliseid teenusepakkujaid);
e) taustakontroll – värbamisprotsessis võime tööle kandideerija kohta koguda täiendavat teavet, mis on viimase poolt avalikustatud ja kättesaadavaks tehtud, sh sotsiaalmeedia, blogid jms. Samuti võime koguda tööle kandideerija kohta seaduse alusel avalikustatud isikuandmeid, sh Ametlikes Teadaannetes avaldatud andmed, kohtulahendid, avalikesse registritesse (karistusregister, äriregister jms) kantud andmed jms.
f) tööle kandideerija nõusolekul konsulteerimine tööle kandideerija varasema tööandjaga.

Andmete säilitamine

Tööle kandideerija isikuandmeid võime säilitada värbamisprotsessis tekkida võivate õigusvaidluste lahendamiseks kuni sellekohase võimaliku nõude esitamise tähtaja lõppemiseni (1 aasta).

Tööle kandideerija nõusolekul võime säilitada valituks mitteosutunud kandideerijate andmeid tulevikus neile vabadele töökohtadele korraldatavatel konkurssidel osalemiseks ettepaneku või tööpakkumise tegemiseks kuni 1 aasta. Tööandja võib nimetatud andmeid samadel eesmärkidel edastada samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele. Oma nõusoleku võib tööle kandideerija igal ajal tagasi võtta.

Tööle kandideerija õigused

Tööle kandideerijal on õigus tema kohta kogutud andmetega tutvuda, anda nende kohta selgitusi ja nende andmete ebatäpsuse korral nõuda nende parandamist, samuti andmete kustutamist. Samuti on tööle kandideerijal kõik muud õigusaktidega sätestatud õigused, sh õigus esitada kaebus Eesti Vabariigi Andmekaitse inspektsioonile.

Andmete parandamise või kustutamise nõude esitamiseks, samuti mistahes küsimuste või kaebuste korral seoses Teie andmete töötlemisega, palume saata meile e-kiri e-posti aadressile personal@tallink.ee