Privaatsuspoliitika

Käesolev dokument on ettevõtte AS Tallink Grupp („Tallink“) ja selle tütarettevõtete privaatsuspoliitika („privaatsuspoliitika“), mis sätestab viisid, kuidas Tallink töötleb enda käes olevaid klientide ja muude andmesubjektide isikuandmeid.

Tallinki tütarettevõtete kontaktandmed leiab siit: www.tallink.ee/tallink-grupp-ettevotted

Töötlemine käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on mistahes tegevus või tegevused, mida teostatakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, kas automaatselt või muudel viisidel, nagu kogumine, salvestamine, organiseerimine, liigendamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise või levitamise teel avalikustamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühitamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine; isikuandmetega teostatav mistahes tegevus.

Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed andmesubjektiga seotud mistahes teave, mida saab kasutada kas otseselt või kaudselt isiku tuvastamiseks, näiteks nimi, e-posti aadress või kontaktaadress.

Kliendi rahulolu on Tallinki suurim prioriteet. Parema klienditeeninduse tagamiseks ja kõikide lepinguliste suhete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleb Tallink klientide isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas ja kohaldatavas seaduses sätestatud põhimõtetele. Nõuetekohane isikuandmete töötlemine tagab Tallinki täpse ja kiire klienditeeninduse ja on seega nähtud ette selleks, et teenida Tallinki klientide parimaid huve.

Käesolev privaatsuspoliitika ei puuduta ega kaitse anonüümsete andmete ega juriidiliste isikute andmete töötlemist.

1. Isikuandmete vastutav töötleja, volitatud töötlejad ja andmekaitseametnik
2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
3. Andmesubjekti õigused
4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
5. Töödeldavate isikuandmete kategooriad
6. Õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks
7. Profileerimine ja turustamine
8. „Küpsiste“ kasutamine
9. Kaitsemeetmed
10. Rakendussäte

 

1. Isikuandmete vastutav töötleja, volitatud töötlejad ja andmekaitseametnik

Isikuandmete vastutav töötleja
Vastutava töötleja nimi: AS Tallink Grupp
Ettevõtte registrikood: 10238429
Aadress: Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Eesti
Kontaktid: telefon +372 640 9810, e-post info@tallink.ee
Isikuandmete „vastutav töötleja“ on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.

Isikuandmete volitatud töötlejad
Tallinki andmete volitatud töötlejad on kolmandad isikud, kellele meil on vaja isikuandmeid edastada selleks, et pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja tooteid. Tallinki kogutud isikuandmete volitatud töötlejad on:

 • meie tütar- ja sidusettevõtted;
 • meie partnerid, kes töötlevad isikuandmeid meie seatud eesmärkide saavutamiseks, meilt saadud juhiste alusel;
 • õiguskaitseorganid, et täita mis tahes juriidilisi kohustusi.

Andmekaitseametnik
Isikuandmete kaitse kõrge taseme tagamiseks on Tallink määranud ametisse andmekaitseametniku („DPO“), kellel on erialased teadmised isikuandmete kaitse seadustest. Andmekaitseametnik abistab Tallinkit isikuandmete kaitse nõuetele vastavuse tagamisel.

Tallinki andmekaitseametnik on andmesubjektidele kontaktisikuks, kui neil on päringuid ja/või küsimusi seoses isikuandmete kaitse ja isikuandmete töötlemisega Tallinkis. Andmesubjektid võivad võtta andmekaitseametnikuga ühendust kõikides nende isikuandmete töötlemisega soetud küsimustes ja oma õiguste kasutamiseks.

Tallinki andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:
Andmekaitseametnik
Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Eesti
E-mail: dpo@tallink.com

 

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Tallink töötleb teie isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetele.

Läbipaistvus
Tallink töötleb teie isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on seaduse järgi lubatud teie isikuandmeid töödelda. Näiteks võivad Tallinki kliendid logida sisse oma Club One profiilile ja näha ülevaadet oma isikuandmetest, mida Tallink töötleb, näiteks nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja teenuse-eelistused. Tallink püüab teid isikuandmetest võimalikult palju teavitada.

Eesmärgi piirang
Tallink kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Me ei töötle teie isikuandmeid viisil, mis ei ühti esialgsete eesmärkidega. Kui teie isikuandmeid töödeldakse muul eesmärgil kui esialgne eesmärk, toetume seadusest tulenevatele õiguslikele alustele (nt kohtute või õiguskaitseorganite päringud) või küsime teie luba, et töödelda teie isikuandmeid eesmärgil, mis erineb eesmärgist, mille tarbeks te meile oma isikuandmed esialgselt esitasite.

Võimalikult väheste andmete kogumine
Tallink annab endast parima tagamaks, et Tallinki poolt töödeldavad isikuandmed on andmete töötlemise eesmärkideks piisavad, asjakohased ja piiratud töötlemiseks vajalikuga. Me ei töötle teisse puutuvat ülearust teavet.

Õigsus
Meie eesmärk Tallinkis on tagada, et teie isikuandmed on õiged ja vajadusel ajakohased. Tallink teeb kõik mõistliku tagamaks, et ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata. Juhul kui isikuandmed on valed, annab Tallink teile võimaluse andmed parandada ja/või kustutada. Selleks kirjuta aadressile privacy@tallink.com.

Säilitamise piirang
Tallink säilitab teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus
Tallink töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest. Tallink teeb kõik mõistlikud jõupingutused vältimaks andmete kaotamist, hävitamist või kahjustumist. Tallink kasutab isikuandmete töötlemisel turvalisuse suurendamiseks tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Tallinkis isikuandmete kaitse kohta teadlikkuse ja teadmiste suurendamiseks korraldatakse teie isikuandmeid töötlevatele Tallinki töötajatele privaatsuskoolitusi. Lisaks sellele kohaldub meie töötajatele konfidentsiaalsuskohustus ja me teeme kõik endast oleneva, et teie isikuandmed oleksid meie käes kaitstud. Tallinki töötajad võivad teie isikuandmeid vaadata ja neid kasutada ainult siis, kui neil on selleks luba ja ainult vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Tallink ei töötle tavaliselt isikuandmete erikategooriaid (delikaatsed andmed nagu rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, religioosseid või filosoofilisi uskumusi paljastavad isikuandmed, tervisega seotud andmed). Tallink töötleb selliseid isikuandmeid ainult siis, kui selleks on seaduslik alus, näiteks siis, kui meil on kohustus või luba sellist tüüpi delikaatseid isikuandmeid töödelda tulenevalt seadusest. Näiteks võime töödelda tervisega seotud andmeid siis, kui laeval on vaja anda esmaabi või kui oled seoses terviseseisundiga palunud meil end aidata pardaletulekuga.

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse
Isikuandmete töötlemisel põhinevaid või isikuandmeid töötlevaid rakendusi, teenuseid ja tooteid välja töötades, projekteerides, valides ja kasutades arvestab Tallink andmesubjekti õigusega isikuandmete kaitse järele.

 

3. Andmesubjekti õigused

Andmesubjekti õiguste austamine on Tallinkile oluline ja seetõttu pööratakse sellele erilist tähelepanu. Tallink vastab andmesubjekti isikuandmete kohta käivale taotlusele üksnes siis, kui andmesubjekt on suutnud tõendada oma isikusamasust.

See tähendab, et kui teie päringuga tegeledes esineb kahtlusi, võib Tallink andmesubjekti tuvastamiseks paluda teil esitada lisateavet. Teeme seda selleks, et olla andmesubjekti identiteedis kindel ja tagada, et esitame õigele isikule õige teabe.

Kui eesmärgid, milleks Tallink isikuandmeid töötleb, ei vaja või ei vaja enam andmesubjekti tuvastamist, ei ole Tallink kohustatud andmesubjekti tuvastamiseks täiendavat teavet hoidma, koguma või töötlema. Andmesubjekti taotlusel ja kui see on võimalik, teavitab Tallink andmesubjekti vastavast töötlemisest nõuetekohaselt.

Andmesubjekti ligipääs – teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja täiendavale teabele, mida Tallink töötleb. See võimaldab teil olla kursis ja kontrollida, milliseid isikuandmeid ja kuidas Tallink neid teiega seonduvalt töötleb. Samuti võite pöörduda Tallinki poole ja küsida, mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme, kui see jääb teile ebaselgeks või kui teil on meile lisaküsimusi. Püüame vastata teie küsimustele esimesel võimalusel, kuid üritame seda teha vähemalt ühe kuu jooksul. Keerulisemate päringute korral võib olla vaja vastamiseks kuluvat aega täiendava kahe kuu võrra pikendada. Sellisel juhul võtame teiega vastamisperioodi pikendamise osas ühendust ja selgitame teile selle põhjuseid. Selleks kirjuta aadressile privacy@tallink.com.

Koopiad – kui see on vajalik, esitab Tallink teie taotlusel tasuta koopia. Täiendavate koopiate korral võib Tallink küsida tegelikul kulul põhinevat tasu, kui andmesubjekti taotlused on korduvat laadi. Kui esitate taotluse elektrooniliselt ja kui te ei palu teisiti, esitab Tallink teabe levinud elektroonilisel kujul. Tallink võib keelduda koopias andmete avalikustamisest või koopia esitamisest, kui see mõjutab ebaproportsionaalselt teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi ning tarvitusele ei ole võimalik võtta vähem rangeid meetmeid.

Õigus parandamisele – kõik andmesubjektid, kes märkavad, et nende isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist, võivad pöörduda andmete parandamiseks või korrigeerimiseks Tallinki poole. Võite paluda ka oma puudulike isikuandmete täiendamist. Tallink tagab, et isikuandmed korrigeeritakse esimesel võimalusel. Selleks võite ühendust võtta kirjutades aadressile privacy@tallink.com. Mõnel juhul on teil võimalik andmeid ise parandada (näiteks saab andmesubjekt isikuandmeid ise parandada ja ajakohastada Club One klientide online-profiilil).

Õigus kustutamisele („õigus olla unustatud“) – see õigus võimaldab andmesubjektidel nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui kohaldub üks järgmistest alustest:

 • isikuandmed ei ole seoses nende kogumise või töötlemise eesmärkidega enam vajalikud;
 • andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi;
 • andmesubjekt keeldub töötlemisest ja töötlemiseks ei ole ülimuslikku õigustatud huvi;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks või sellepärast, et isikuandmeid töödeldi seoses lapsele infoühiskonna teenuste (nt rakenduste) pakkumisega.

Õigus kustutamisele ei ole absoluutne õigus ja seetõttu ei pruugi teie taotlus isikuandmete kustutamiseks tähendada, et taotluse saamise järel kõik teie isikuandmed kustutatakse. Mõnikord on meil seadusest tulenev kohustus mõningaid andmeid säilitada ja sellisel juhul ei pruugi meil olla võimalik teie taotlust rahuldada. Sama võib ette tulla siis, kui me peame vastavaid andmeid säilitama õiguslike nõuete teostamiseks või kaitsmiseks.

Õigus töötlemise piiramisele – selle õiguse kasutamisel võivad andmesubjektid Tallinki poolt isikuandmete töötlemise „blokeerida“ või keelata. Selle tulemusel võib Tallinkil olla lubatud üksnes olemasolevaid isikuandmeid säilitada, kuid enam mitte täiendavalt töödelda. Tallink piirab teie taotlusel teie isikuandmete töötlemist isikuandmete täpsuse kontrollimiseni või seni, kuni te oma isikuandmete täpsust vaidlustate. Samuti võib Tallink olla kohustatud piirama isikuandmete töötlemist näiteks juhul, kui see ei ole Tallinkile enam vajalik, kuid teil on vaja andmeid selleks, et esitada, teostada või kaitsta õiguslikku nõuet.

Õigus andmete ülekandmisele – te võite kasutada õigust saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete Tallinkile esitanud, struktureeritud, levinud ja masinaga loetaval kujul. Selle õiguse kasutamisel võite kasutada õigust, et teie isikuandmed edastatakse otse ühelt haldajalt teisele, kui see on tehniliselt võimalik.

Õigus esitada vastuväiteid – teil on konkreetselt teie olukorraga seotud alustel igal ajal õigus esitada õigustatud huvil põhinevaid vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profileerimisele. Sellisel juhul lõpetab Tallink isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui Tallinkil on mõjuvad õigustatud põhjused isikuandmete töötlemiseks.

 • Kui Tallink töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele seoses sellise turundusega, mis hõlmab igal ajal ja tasuta profileerimist vastava otseturundusega seotud ulatuses.
 • Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis Tallink isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töötle. Sellisel juhul lõpetab Tallink teie isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel seaduslikel eesmärkidel.

Õigus esitada kaebus järelevalve teostajale – kõikidel andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine rikub ja ei vasta andmekaitseseaduste ja üldiste andmekaitsereeglite sätetele. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon, Soomes Tietosuojavaltuutettu, Lätis Datu Valsts Inspekcija ja Rootsis Datainspektionen.

Õigus nõusolek tagasi võtta – kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasi võtmist teostatud töötlemise seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. Tallink lõpetab isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui isikuandmete töötlemiseks on muu(d) õiguslik(ud) alus(ed) (nt leping, õigustatud huvi), võib töötlemist jätkata muul vastaval õiguslikul alusel.

 

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Tallink töötleb isikuandmeid mitmel erineval eesmärgil. Tallink töötleb isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, mis hõlmavad järgmist:

 • müügitegevused;
 • turundus, otseturundus profileerimise teel ja müügi- ja sooduspakkumiste tegemiseks;
 • andmete analüüs turunduseesmärkidel;
 • broneerimine ja klienditeenindus;
 • arveldamine ja asjakohane kirjavahetus klientidega;
 • reisi- ja taksoteenuste osutamine;
 • seaduslikud eesmärgid ja juriidilised kohustused, nt reisijate nimekirjade koostamine vastavalt mereõigusele ja kohaldatavatest seadustest tulenevate seadusjärgsete nõuete täitmine;
 • klientidelt tagasiside saamine ja selle käitlemine;
 • küsitluste läbiviimine klientidelt tagasiside saamiseks ja teenuse parendamiseks;
 • turvameetmete rakendamine ja pardal aset leidvate intsidentside lahendamine.
   

5. Töödeldavate isikuandmete kategooriad

Tallinki poolt töödeldavad andmed hõlmavad andmesubjekti:

 • nime ja perekonnanime;
 • sünnikuupäeva;
 • rahvust ja sugu;
 • aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja muid kontaktandmeid;
 • teavet krediitkaardi, püsikliendi kaardi (Club One) ja kliendikonto numbrite kohta;
 • andmeid ostude ja Tallinki pakutavate teenuste kohta, sealhulgas andmeid kaupade/teenuste ja nende koguste kohta;
 • reisi-, müügi- ja majutusandmeid, sealhulgas kuupäevi ja kellaaegu;
 • klientide terviseandmeid (ainult siis, kui Tallinki kliendid meile vastavaid andmeid esitavad või kui see on vajalik selleks, et kaitsta andmesubjektide elulisi huve);
 • muid andmeid, mida andmesubjektid on Tallinkile vabatahtlikult avaldanud (nt isikuandmed, mille kliendid on Tallinkile avaldanud kliendi tagasiside ankeetidel).
   

6. Õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks

Tallink töötleb isikuandmeid erinevatel õiguslikel alustel, mis on toodud järgnevalt.

Nõusolek
Tallink võib töödelda teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel. Näiteks teile Tallinki uudiskirja saatmiseks küsib Tallink kõigepealt teie nõusolekut uudiskirjade saamiseks ja kui te olete sellega nõustunud, loetakse teie nõusolek õiguslikuks aluseks teile uudiskirja saatmiseks.

Infoühiskonna teenustega (nt Tallinki veebipoes ostude tegemise ja Tallinki rakenduste kasutamisega) seonduvalt sätestavad andmekaitse määrused lapse nõusolekule rangemad reeglid ja tingimused. Kui laps on noorem kui 13-aastane või noorem kohaldatavas seaduses määratud vanusest, loetakse töötlemine seaduslikuks ainult siis, kui nõusoleku on andnud lapsevanem või lapse üle vanemlikku vastutust kandev isik.

Leping
Tallink võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks. Näiteks töötleb Tallink teie isikuandmeid arveldamise eesmärgil, kui te kasutate meie ettetellimise teenust, et täita teiega sõlmitud leping ja tarnida teile teie poolt tellitud kaubad.

Juriidiline kohustus
Tallink võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks on Tallinkil juriidiline kohustus koguda reisijatelt teatud isikuandmeid nagu nimi, sugu, rahvus ja sünnikuupäev, et koostada nimekiri pardal olevatest isikutest. Seetõttu töötleb Tallink reisijate isikuandmeid ja koostab nimekirja seadusest tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks.

Elulised huvid
Tallink võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta andmesubjekti või muu füüsilise isiku elulisi huvisid. Näiteks võib Tallinki töötajatel olla vaja edastada andmesubjekti terviseandmeid haiglasse, kui keegi jääb ootamatult Tallinki territooriumil haigeks, et anda talle vajalikku meditsiinilist abi ja kaitsta meie klientide ja töötajate tervist parimal võimalikul viisil.

Õigustatud huvid
Tallink võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik õigustatud huvide eesmärkidel. Näiteks kui olete broneerinud meiega reisi, saame pärast reisi saata teile kliendi rahulolu küsimustikke, et oma teenuse kvaliteeti parendada.

 

7. Profileerimine ja turustamine

Profileerimine tähendab Tallinkis isikuandmete mistahes kujul automatiseeritud töötlemist, mis hõlmab isikuandmete kasutamist selleks, et hinnata andmesubjektiga seonduvaid teatud isiklikke aspekte. Tallinkis võidakse profileerimist teostada näiteks selleks, et analüüsida või ennustada ette klientide isiklike eelistuste, huvide, käitumise, asukoha või liikumisega seotud aspekte. Profileerimise tulemusel teeb Tallink oma klientidele nõusolekul, lepingul või õiguslikul huvil põhinevaid parimate teenuste ja kaupade pakkumisi, et rahuldada kõik Tallinki klientide vajadused.

Tallink võib kasutada erinevaid profileerimisviise. Pakkumiste tegemiseks eristab Tallink pakkumiste saajaid näiteks reisiharjumuste, keele, kodakondsuse ja elukoha (selleks, et saata pakkumine arusaadavas keeles ja konkreetse piirkonna sihtklientidele), vanuse (selleks, et teha konkreetsele vanuserühmale kõige sobivam pakkumine), varasemate reiside ja ostude (selleks, et saata pakkumised klientide enimeelistatud reisi marsruutide, reisimisviiside ja toodete kohta) põhjal.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, võivad andmesubjektid oma isikuandmete sellistel eesmärkidel kasutamisest „loobuda“ ja kasutada oma õigust esitada vastuväide isikuandmete kasutamise kohta otseturunduse eesmärkidel. Näiteks kui Tallink saadab teile erinevaid pakkumisi sisaldava uudiskirja ja te ei soovi neid tulevikus enam saada, siis on teil alati võimalus selliste pakkumiste saamisest loobuda. Pärast sellistest pakkumistest loobumist saavad kliendid tulevikus näidata üles huvi pakkumiste uuesti saamiseks.

Tallink võib klientidele saata või esitada Tallinki kodulehel oma või oma tütarettevõtete teenuste reklaame, klientide rahulolu küsimustikke oma teenuste kvaliteedi parendamiseks või teiste äripartnerite pakkumisi. Kliendid võivad igal ajal selliste reklaamide, küsimustike või pakkumiste saamisest keelduda, teavitades Tallinki sellest automatiseeritud keeldumislinkide kaudu.

 

8. „Küpsiste“ kasutamine

Küpsised on failid, mis koguvad kasutaja arvuti, brauseri ja veebilehe kasutamise kohta tehnilist teavet, näiteks milliseid lehekülgi ja millises järjekorras kasutaja on külastanud. Tallink kasutab puhtalt tehnilisi küpsiseid (nt statistika tarbeks) ja küpsiseid, mis suudavad tuvastada külaliskasutajad, võimaldada ja isikustada külastajate registreerimist ja veebilehel liikumist ning mõõdavad ja analüüsivad kasutaja harjumusi. Küpsised võimaldavad veebilehel mäletada andmesubjekti külastusega seotud teavet, nt eelistatud keelt ja muid seadeid.

Kui Tallinki kliendid kasutavad Tallinki teenuseid, võivad Tallink ja välised teenusepakkujaid või partnerid saata kasutaja arvutisse küpsiseid või muud sarnast tehnoloogiat, et tõhustada ja arendada kasutaja interneti kasutamise kogemust. Siiski on teil võimalik oma brauseri seadistusi seadistada, et brauser teid küpsiste saamisest teavitaks või nende aktsepteerimisest automaatselt keelduks. Nii saate ise otsustada, kas olete küpsiste vastuvõtmisega nõus või mitte. Samas pidage silmas, et mõned Tallinki veebilehe funktsioonid või teenused ei pruugi ilma küpsisteta korralikult toimida.

Tallinki veebileht võib kasutada ka erinevaid jälitus- ja analüüsivahendeid, et koguda teavet, analüüsida ja mõõta veebilehe kasutamist või Tallinki kommunikatsiooni või reklaamide efektiivsust, nt kuidas Tallinki kommunikatsioon klientideni jõuab.

Rohkem teavet küpsiste kohta leiab Tallinki küpsistepoliitika lehelt: www.tallink.ee/kypsiste-poliitika.

 

9. Kaitsemeetmed

Tallink hoiab kõik temale avaldatud isikuandmed rangelt konfidentsiaalsed ja kaitseb klientide ja töötajate isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate IT turvameetmete rakendamisega.

Tallink kasutab kaitsemeetmeid, mis võtavad arvesse isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele. Need meetmed hõlmavad muuhulgas nõuetekohaseid IT, tehnilisi ja organisatsioonilisi andmekaitsemeetmeid, pseudonümiseerimist ja anonüümseks muutmist. Selliseid meetmeid rakendatakse selleks, et isikuandmeid ei tehtaks vaikimisi ligipääsetavaks piiramatule arvule isikutele, kui neil ei ole vastavat soovi, ja selleks, et tagada üldine isikuandmete kaitse. Lisaks sellele paigaldab Tallink sisetelevisioonisüsteemi (CCTV) kasutamisel andmesubjektidele nähtavad ja loetavad sildid selle kasutamise kohta.

 

10. Rakendussäte

Võttes arvesse õigusaktides, pretsedendiõiguses ja isikuandmete kaitse kõrget taset tagava tehnoloogiaga seotud tavade arengutes aset leidvaid potentsiaalseid muutusi jätab Tallink endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Seetõttu vaadatakse käesolev privaatsuspoliitika regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse Tallink Grupi veebileheküljel. Kui muudatused on olulised, kasutame ka muid meetmeid muudatustest teavitamiseks (näiteks võime saata e-kirjaga teavituse uue Privaatsuspoliitika rakendamise kohta). Me hoiame alles ka eelmised Privaatsuspoliitika versioonid.