Reisitingimused üksikreisijatele

Käesolevad AS-i Tallink Grupp reisitingimused (edaspidi: Reisitingimused) kehtivad AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi: Tallink) laevareisidele alates 1. novembrist 2019 ning kohaldatakse ainult üksikreisijatele. Tallinki Pakettreisidele kohalduvad käesolevatest Reisitingimustest erinevad tingimused ning need avaldatakse koos pakettreisi pakkumisega. Muuga-Vuosaari liini reisitingimused on kinnitatud Tallinki juhatuse otsusega alates 4. juunist 2019. Alates 9. detsembrist 2019 on üksikreisijal võimalik osta Tallinki ja tema tütarettevõtete laevareiside piletile muutmis- ja tühistamiskaitse.
 

I OSA: Üldosa →
II OSA: Reisitingimused →
  1. Broneering ja pilet
  2. Pileti registreerimine (check-in)
  3. Reisidokumendid
  4. Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikud
  5. Lemmikloomade vedu
  6. Vanusepiirangud
III OSA: Pileti broneerimine, tasumine, muutmine ja tühistamine →
IV OSA: Kaebuste esitamine (pretensioonid) →
V OSA: Laevaliinil Muuga – Vuosaari kohaldatavad eritingimused →
VI OSA: Laevareiside pileti muutmis- ja tühistamiskaitse kord →

 


I OSA – Üldosa

1. Mõisted

- „Liinireis” – ühe suuna või edasi-tagasi laevareis, mis ei ole kruiis.
- „Kruiis“ – edasi-tagasireis sama laevaga, kusjuures edasi-tagasireisi pilet registreeritakse laeva esmaväljumise sadamas, ning see reis sisaldab majutust laevas, mis on olemuslikult reisijateveo osa.
- „Päevareis” – ühel ja samal päeval toimuv edasi-tagasireis ning mõlema suuna reisid registreeritakse laeva esmaväljumise sadamas.
- „Reisija ja auto pakett” – reis, mis sisaldab ühe suuna piletit vähemalt ühele reisijale ja sõidukile (välja arvatud jalgrattad ja reisibussid).
- „Broneering” – reisija tehtud tellimus reisijateveo, pardateenuse ja muu teenuse (näiteks kolmanda isiku teenus) kasutamiseks.
- „Pilet“ – vedaja poolt antud kinnitus paberkandjal või elektroonilisel viisil mere-reisijaveolepingu sõlmimise ja reisi tasu maksmise kohta.
- „Reisijateveo teenus” –teenuste kogum, mille hulka kuulub reisija (kajut, kajutikoht või tekikoht) ja temaga kaasas oleva sõiduki vedu.
- „Pardateenus” – laeval osutatav teenus, mis ei ole reisijateveo teenus. Pardateenuse hulka kuulub kajutiteenus, toitlustamine, saun, heaoluteenus ja muu laeval osutatav teenus.
- „Pardakaart“ – reisijale pileti alusel väljastatud dokument paberkandjal või elektroonilisel viisil, millega on reisijal õigus siseneda laeva. Pardakaart on nimeline ning seda ei ole lubatud anda edasi teisele isikule.
- „Pereliige“ – reisiva lapse vähemalt 18-aastane isa, ema või muu seaduslik esindaja või vähemalt 25-aastane tädi, onu, õde, vend või vanavanem.
- „Järelevaataja“ – kuni 17-aastase reisiva lapse esindaja. Järelevaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes on tutvunud Tallinki juhistega järelevaatajale ning on alla kirjutanud vastavale dokumendile, kohustub vastutama oma esindatavate eest, ning hüvitama nende poolt tekitatud kahju.
- „Reisiluba“ – lapsevanema või muu seadusliku esindaja poolt täidetud ning allkirjastatud kindlas vormis dokument, millega lapsevanem või muu seaduslik esindaja lubab 15–17-aastasel reisijal üksi reisida.
- „Reisivolitus“ – lapsevanema või muu seadusliku esindaja poolt kindlas vormis täidetud ning allkirjastatud dokument, millega volitatakse teist isikut (muu pereliige või järelevaataja) olema oma lapse järelevaatajaks laevareisi kestel ning kohustatakse teda lapse eest kogu reisi ajal hoolitsema ja vastutama.
- „Järelevaataja ankeet“ – kuni 17-aastase reisija järelevaataja poolt kindlas vormis täidetud ning allkirjastatud dokument, millega järelevaataja kohustub vastutama kuni 17-aastase reisija eest kogu reisi vältel.
- „Teenustasu“ – on tasu täiendavate teenuste eest (näiteks postikulu) vastavalt Tallinki hinnakirjale. Teenustasud on avaldatud vastava koduturu koduleheküljel.
- „Leppetrahv“ – Reisitingimustes sätestatud juhtudel ja korras Tallinki poolt reisijalt sisse nõutav tasu pileti muutmisel või tühistamisel.

 

II OSA – Reisitingimused

1. Broneering ja pilet

(1) Broneeringu vormistamisel tuleb teatada reisija eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg (kuupäev, kuu ja aasta), kodakondsusriik, sugu, kontakttelefoninumber ja e-posti aadress.

(2) Reisijateveoks ettenähtud sõiduki (näiteks jalgratas, elektriline tõukeratas, tasaliikur, mopeed, mootorratas, sõiduauto, buss) broneerimisel tuleb teatada registrinumbrit omava sõiduki registreerimise number ning selle täpsed pikkus- ja kõrgusmõõdud. Lisaks tuleb teatada sõidukil olevate lisaseadmete pikkused ja kõrgused (suusaboks, pakiraam, haagis jne) ning sõiduki katusele või sõiduki taha paigaldatud seadmed (jalgratas, pakiraam jne). Vajadusel peab klient teatama sõiduki broneerimisel sõiduki täismassi.

2. Pileti registreerimine (check-in)

(1) Pilet tuleb enne laeva väljumist registreerida (check-in) sadama terminali teenindusletis, iseteeninduskioskis, internetikeskkonnas või nutitelefoni rakenduse kaudu.

(2) Peale pileti registreerimist väljastatakse reisijale pardakaart. Pardakaardile on märgitud reisija nimi, reisi aeg, laeva nimi ja sihtkoht. Pardakaart on kehtiv ainult juhul, kui selle omanikuks olev isik on pardakaardil märgitud reisi ajal reisis olev isik.

(3) Pardakaarti tuleb alles hoida kogu reisi vältel. Laeva meeskonna liikmel on õigus kontrollida ja reisijal on kohustus näidata pardakaarti laeva sisenemisel ja nõudmisel ka kogu reisi vältel. Vajadusel peab reisija suutma tõendada oma isikut laeva meeskonna liikmele.

(4) Sõidukita reisija registreerimine:
1) avatakse sadama terminali teenindusletis 1,5 tundi enne laeva väljumist. Internetikeskkonnas, iseteeninduskioskis ja nutitelefoni rakenduse kaudu on võimalik piletit registreerida 24 tundi enne laeva väljumist. Registreerimine toimub pileti ja reisidokumendi alusel;
2) suletakse 30 minutit ja pääs laeva 20 minutit enne laeva väljumist.

(5) Sõidukiga reisija registreerimine:
1) avatakse sadama terminali sõidukite check-in kioskis 1,5 tundi enne laeva väljumist. Internetikeskkonnas ja nutitelefoni rakenduses on võimalik piletite registreerimine 24 tundi enne laeva väljumist. Registreerimine toimub pileti, reisidokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse alusel;
2) suletakse 30 minutit enne laeva väljumist;
3) Sõidukiga reisija peab olema peale pileti registreerimist 30 minutit enne laeva väljumist sadama sõidukite ootealal.

(6) Punktides 4 ja 5 märgitud tähtajast hilisemat saabujat laevale ei registreerita ja pilet kaotab kehtivuse.

3. Reisidokumendid

(1) Reisijal peab olema kaasas kogu reisi vältel kehtiv reisidokument ja muud vajalikud dokumendid sealhulgas vajadusel ka viisa ning reisija vastutab kõikide dokumentide kehtivuse ja õigsuse eest.

(2) Reisidokumendi esitamise kohustus on kõikidel riigipiiri ületavatel reisijatel. Isikuid, kellel puudub reisidokument või keelduvad selle esitamisest, laeva ei lubata.

(3) Tallink ei hüvita reisijale piletit, kui reis jääb ära puudulikult vormistatud või kehtetu reisidokumendi tõttu või reisijal puudub üldse vajalik reisidokument.

4. Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikud

(1) Selleks, et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikule teiste reisijaga samaväärne võimalus veeteedel reisida, on puudega ja piiratud liikumisvõimega isikul lisaks üldistele reisijaõigustele õigused, mis lähtuvad meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest nr 1177/2010

(2) Kui reisijat saadab reisi ajal tunnustatud abikoer (abikoer on puudega või piiratud liikumisvõimega isikut saatev tunnustatud koer), peab reisijal olema abikoera riiki sissetoomiseks ja riigist väljaviimiseks vajalikud dokumendid - abikoera pass on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu piires loomadega reisijatele.

(3) Reisija on kohustatud broneeringu vormistamisel teatama abikoera broneerimiseks vajalikud andmed ning abikoerte arvu.

5. Lemmikloomade vedu

(1) Reisijal peab reisi ajal kaasas olema lemmiklooma riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalikud dokumendid. Lemmiklooma pass on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu piires loomadega reisijatele.

(2) Laeva meeskonna liikmel on õigus nõuda kontrollimiseks ja reisijal on kohustus esitada käesoleva punkti lõikes 1 nimetatud lemmiklooma dokument laeva sisenemisel ja meeskonna liikme nõudmisel ka reisi vältel.

(3) Reisijatele ja laeva meeskonnale ohtlike loomade vedu võib toimuda ainult erikokkuleppel vedajaga. Erikokkuleppe sõlmimise taotlused esitada alljärgnevatel e-posti aadressidel:

(4) Reisija on kohustatud tutvuma lemmiklooma kajutite, puuride ning muu seonduvaga enne broneeringu vormistamist. Täpsem informatsioon on kodulehel:

Eesti
Soome
Rootsi
Läti
Rahvusvaheline

(5) Reisija on kohustatud broneeringu vormistamisel teatama lemmiklooma veo broneerimiseks vajalikud andmed ning lemmikloomade arvu.

(6) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui reis jääb toimumata lemmiklooma kohta ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.

6. Vanusepiirangud

Vanusepiirangud Tallinki ja Silja Line’i kaubamärkide all sõitvate laevadega reisimisel on kehtestatud alla 18-aastasele üksikreisijale (alaealisele) alljärgnevalt:

(1) 15- kuni 17-aastane reisija võib sõltumata nädalapäevast reisida üksi päevasel ühe suuna liinireisil või päevareisil, kui tal on kaasas lapsevanema või muu seadusliku esindaja allakirjutatud reisiluba. Reisi broneerija või reisija vastutab ise reisiloa olemasolu eest.

(2) Kuni 17-aastane reisija võib ööbimisega reisil osaleda ainult alljärgnevatel tingimustel:
1) koos lapsevanemaga või muu seadusliku esindajaga või reisivolitust omava muu pereliikmega või järelevaatajaga. Reisivolituse näidis on avaldatud:

Eesti
Soome
Rootsi
Läti
Rahvusvaheline

2) Kuni 17-aastase reisijaga koos reisiv muu pereliige või järelevaataja peab täitma järelevaataja ankeedi, mille näidis on lisatud:

Eesti
Soome
Rootsi
Läti
Rahvusvaheline

3) Koos kuni 14-aastase reisijaga peab igas kajutis olema vähemalt üks pereliige või järelevaataja.

(3) Kuni 14-aastane reisija võib reisida päevasel ühesuuna liinireisil või päevareisil:
1) koos lapsevanemaga või muu seadusliku esindajaga või reisivolitust omava muu pereliikmega või järelevaatajaga. Reisivolituse näidis on avaldatud käesoleva punkti lõike 2 alapunktis 1;
2) kuni 14-aastase reisijaga koos reisiv muu pereliige või järelevaataja peab täitma järelevaataja ankeedi, mille näidis on avaldatud käesoleva punkti lõike 2 alapunktis 2.

(4) Tallink ei hüvita reisijale piletit, kui alaealisel reisijal puuduvad vajalikud eelnevates punktides sätestatud dokumendid või need on puudulikult vormistatud ning seetõttu ei lubata reisijat laeva.

(5) Järelevaatajal võib kaasas olla maksimaalselt kaks last lisaks oma lastele.

 

III OSA – Pileti broneerimine, tasumine, muutmine ja tühistamine

1. Pileti broneerimise üldtingimused

(1) Pileti broneerimise, tasumise, muutmise ja tühistamise tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefoni rakenduse kaudu, müügiesinduses, kontaktikeskuses, sadama terminali teenindusletis, iseteeninduskioskis ja reisiettevõtja esinduses või tema internetikeskkonnas tehtud üksikreisija broneeringule.

(2) Tingimused kehtivad internetikeskkonnas ja nutitelefoni rakenduse kaudu kuni 24 reisija broneeringule ja muudes kanalites kuni 9 reisija broneeringule.

(3) Piletit saab broneerida ja tasuda lõikes 1 nimetatud keskkondades.

(4) Tallinki internetikeskkonnas ja nutitelefoni rakenduse kaudu ning reisiettevõtja internetikeskkonnas ei saa piletit tühistada.

(5) Piletit saab muuta ning tühistada kõigis lõikes 1 nimetatud keskkondades, välja arvatud lõikes 4 sätestatu.

2. Broneeringu eest tasumine

(1) Broneeringu vormistamisel tuleb tasuda koheselt broneeringu täishind.

(2) Broneering, mille eest ei ole õigeaegselt tasutud, tühistatakse.

(3) Kui broneering on tehtud vähem kui 5 tööpäeva enne väljumist ning tasumine toimub pangaülekandega, on sadama terminali teenindusleti töötajal õigus nõuda makse teostamist kohapeal kui broneeringus ettenähtud kogusumma ei ole pileti registreerimise hetkeks laekunud Tallinki pangakontole

3. Pileti muutmine

(1) Piletil võib muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaaega, kajutiklassi, sõidukit ja pardateenust, kusjuures eelnimetatud teenuste muutmisel võib muutuda pileti hind.

(2) Reisija isikuandmete muutmist piletil ei loeta pileti muutmiseks.

(3) Pileti muutmisel tuleb tasuda muudetud teenuse eest vastavalt Tallinki hinnakirjale. Reisijaveoteenuse ja/või pardateenuse muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuse ja muudetud teenuse hinnavahest või tagastatakse hind samale pangakontole, millelt pileti eest tasuti ning kohaldatakse leppetrahv.

(4) Piletit võib muuta kõikidel laevaliinidel (v.a. Tallinn-Helsingi laevaliinil) alljärgnevatel tingimustel:
1) Pileti muutmisel 21 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata leppetrahvi;
2) Kui reisija soovib piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaega 20 kuni 10 päeva enne laeva väljumist, siis tasub reisija selle eest leppetrahvi 10 €. Juhul, kui muudetud pilet on odavam kui esialgne pilet, siis kompenseerib Tallink reisijale hinnavahe, arvestades sellest maha eelnimetatud leppetrahvi;
3) Kui reisija soovib piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaega 9 päeva kuni 24 tundi enne laeva väljumist, samuti kui pilet on reisile juba registreeritud (check-in), siis tasub reisija selle eest leppetrahvi 10 € ning pileti hinnavahet ei kompenseerita.
4) Vähem kui 24 tundi enne laeva väljumist ei saa reisija piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva, kellaaega ega vähendada reisijate arvu.

(5) Pileti muutmine on võimalik Tallinn-Helsingi liinil sõitval laeval alljärgnevalt:
1) Pileti muutmisel 7 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata leppetrahvi;
2) Kui reisija soovib piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaega 6 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist, siis tasub reisija selle eest leppetrahvi 5 €. Juhul, kui muudetud pilet on odavam kui esialgne pilet, siis kompenseerib Tallink reisijale hinnavahe, arvestades sellest maha eelnimetatud leppetrahvi;
3) Kui reisija soovib piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaega 48 tundi kuni 45 minutit enne laeva väljumist, samuti kui pilet on reisile juba registreeritud (check-in), siis tasub reisija selle eest leppetrahvi 5 € ning pileti hinnavahet ei kompenseerita.
4) Vähem kui 45 minutit enne laeva väljumist ei saa reisija piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva, kellaaega ega vähendada reisijate arvu.
5) Business Lounge klassi pileti muutmisel ei kohaldata leppetrahvi ja piletit võib muuta kuni reisile registreerimise (check-in) lõpuni.

(6) Kui reisija soovib loobuda kajutiteenusest vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist, siis kajutiteenuse eest makstud tasu talle ei kompenseerita.

4. Pileti tühistamine

(1) Tallinkil on õigus tühistada tasumata broneering ühepoolselt. Tallink võib tühistada pileti, kui reisija ei ole piletit registreerinud (check-in) Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefoni rakenduse kaudu, sadama terminali teenindusletis või iseteeninduskioskis enne reisi väljumist või kui reisijal puudub kehtiv reisidokument. Päevareisi või kruiisi puhul võib Tallink tühistada kogu reisi juhul, kui reisija ei ole registreerinud piletit esmaväljumise sadamas.

(2) Pileti tühistamisel reisija poolt on Tallinkil õigus käesolevate Reisitingimustes sätestatud korras nõuda reisijalt leppetrahvi tasumist, kui Reisitingimustes ei ole sätestatud teisiti. Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud leppetrahv ja teenustasu, samale pangakontole, millelt pileti eest tasuti.

(3) Leppetrahvi kohaldatakse reisija poolt pileti tühistamisel laevaliinidel (v.a Tallinn-Helsingi liinil) alljärgnevalt:
1) pilet tühistamisel 21 või rohkem päeva enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 10 € ning tagastab reisijale ülejäänud osa pileti maksumusest;
2) pileti tühistamisel 20 kuni 10 päeva enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 10 € ja 20% pileti hinnast ning tagastab reisijale ülejäänud osa pileti maksumusest;
3) pileti tühistamisel 9 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 10 € ja 50% pileti hinnast ning tagastab ülejäänud osa pileti maksumusest;
4) pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist peab Tallink kinni reisija poolt tasutud summast leppetrahvina 100% pileti hinnast.

(4) Leppetrahvi kohaldatakse reisija poolt pileti tühistamisel Tallinna-Helsingi liinil alljärgnevalt:
1) pileti tühistamisel 7 ja rohkem päeva enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 5 € ning tagastab ülejäänud osa pileti maksumusest.
2) pileti tühistamisel 6 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 5 € ja 20% pileti hinnast ning tagastab ülejäänud osa pileti maksumusest.
3) pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 100% pileti hinnast.

 

IV OSA – Kaebuste esitamine (pretensioonid)

(1) Reisijal on õigus esitada Tallinki tegevuse või tegevusetuse kohta kaebus mistahes vormis. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada suuliselt esitatud kaebuse alusel esitab Reisija selle kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tallinkile.

(2) Kaebuse võib esitada Tallinki kliendi tagasiside e-posti aadressil, kirjalikult posti teel või täites Tallinki kodulehel ankeet-avalduse.

(3) Kaebuses peavad olema märgitud vähemalt alljärgnevad andmed:

 • kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed;
 • kaebuse esitamise kuupäev;
 • teenuse puuduse kirjeldus;
 • esitatav nõue.

(4) Rahalise nõude olemasolul tuleb kaebusele lisada vastavad kuludokumendid või muud asjakohased dokumendid.

(5) Laevas osutatavate pardateenuste osas tuleb kaebused esitada reisi ajal koheselt laeva infoletti.

(6) Kui Reisija on esitanud kaebuse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kinnitab Tallink samas vormis kaebuse vastuvõtmist.

(7) Üldjuhtudel lahendatakse kaebus hiljemalt 2 kuu jooksul alates Tallinkile kaebuse laekumisest. Kaebused, mille lahendamine nõuab erikontrolli ja/või muid eritoiminguid, lahendatakse vastavalt õigusaktides sätestatud tähtaegadele.

(8) Tallink on kohustatud informeerima reisijat kaebuse lahendamise käigust ja põhjendatud vajadusest tähtaegu pikendada.

 

Osa V – Laevaliinil Muuga-Vuosaari kohaldatavad eritingimused

(1) Muuga - Vuosaari laevaliinil tuleb pardakaardid alles hoida kuni Muuga või Vuosaari sadamate territooriumilt lahkumiseni.

(2) Sõidukiga reisija registreerimine Muuga - Vuosaari laevaliinil suletakse 45 minutit enne laeva väljumist.

(3) Sõidukiga reisija peab olema peale pileti registreerimist 45 minutit enne laeva väljumist sadama sõidukite ootealal.

(4) Muuga-Vuosaari laevaliinil ei ole võimalik tagada puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele õigusi, mis lähtuvad meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast st määrusest nr 1177/2010

(5) Muuga-Vuosaari laevaliinil lemmikloomade vedu ei toimu.

(6) Muuga-Vuosaari laevaliini piletite broneerimine ja tasumine toimub vastavalt Reisitingimustes sätestatud korrale.

(7) Muuga-Vuosaari laevaliini pileti muutmisel kehtivad Reistingimustes (III osa p.3 lg 5) sätestatud Tallinn-Helsingi laevaliini muumistingimused.

(8) Muuga-Vuosaari laevaliini pileti tühistamisel kehtivad Reisitingimustes (III osa p.4 lg 5) sätestatud Tallinn-Helsingi laevaliini tühistamistingimused.

(9) Muuga-Vuosaari laevaliinil toimub ainult sõidukitega reisijate vedu. Jalgsi reisivate reisijate vedu ei toimu.

 

Osa VI – Laevareiside pileti muutmis- ja tühistamiskaitse kord – FleksiBron

(1) Alates 04.05.2021 on üksikreisijal võimalik osta Tallinki ja tema tütarettevõtete laevareiside piletile muutmise- ja tühistamise kaitse (FleksiBron).

(2) Pileti muutmise ja tühistamise kaitse tagab reisijale õiguse tema poolt ostetud piletit muuta või tühistada Tallinn – Helsingi liinil kuni 45 minutit ja kõigil teistel liinidel kuni 4 tundi enne piletil olevat esimest väljumist ilma leppetrahvi tasumata.

(3) Muutmise ja tühistamise kaitse hinnad on:

 • täiskasvanud reisija - 5 €;
 • 6-17 aastased reisijad - 2,50 €;
 • 0-5 aastased lapsed - tasuta.

(4) Muutmise- ja tühistamise kaitse tingimused:
1) Muutmise ja tühistamise kaitset saab osta üksikreisija piletile Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefonirakenduses, müügiesinduses, kõnekeskuses ja sadama terminali teenindusletis.
2) Muutmise ja tühistamise kaitse tuleb osta kõikidele reisijatele, kes on piletil.
3) Muutmise ja tühistamise kaitset on võimalik osta vaid koos piletiga.
4) Vähendades piletil reisijate arvu tagastatakse reisijaga seotud veoteenuse (v.a kajuti) ja etteostetud pardateenuse maksumus. Kajuti maksumus tagastatakse ainult juhul, kui pileti tühistavad kõik kajutisse registreeritud reisijad.
5) Muutmise ja tühistamise kaitse tasu reisijale ei kompenseerita.
6) Muutmise ja tühistamise kaitselt ei kogu reisijad Club One’i boonuspunkte.
7) Muutmise ja tühistamise kaitset ei saa osta:

 • Club One’i boonuspunktide eest ostetud boonusreisi piletile;
 • seeriapiletile;
 • vähem kui 48 tundi enne piletil olevat esimest väljumist.
Laevareiside pileti muutmis- ja tühistamiskaitse kord kuni 03.05.2021 vormistatud piletitele

(1) Alates 09.12.2019 on üksikreisijal võimalik osta Tallinki ja tema tütarettevõtete laevareiside piletile muutmis- ja tühistamiskaitse.

(2) Pileti muutmis- ja tühistamiskaitse tagab reisijale õiguse tema poolt ostetud piletit muuta või tühistada kuni 4 tundi (Tallinna-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinil kuni 45 minutit) enne piletil olevat esimest väljumist ilma leppetrahvi tasumata.

(3) Muutmis- ja tühistamiskaitse hinnad Tallinna-Helsingi liinil ja Muuga-Vuosaari liinil:

 • täiskasvanu 5 €;
 • 6–17-aastased 2,5 €;
 • 0–5-aastased tasuta.

Teistel Tallinki liinidel:

 • täiskasvanu 8 €;
 • 6–17-aastased 4 €;
 • 0–5-aastased tasuta.

(4) Muutmis- ja tühistamiskaitse tingimused:
1) Muutmis- ja tühistamiskaitset saab osta üksikreisija piletile Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefonirakenduses, müügiesinduses, kõnekeskuses ja sadama terminali teenindusletis.
2) Muutmis- ja tühistamiskaitse tuleb osta kõikidele reisijatele, kes on piletil.
3) Tallinna-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinil on muutmis- ja tühistamiskaitset võimalik osta:

 • 7 ja rohkem päeva enne piletil olevat esimest väljumist koos pileti broneerimisega või hiljem lisateenusena;
 • 6 päeva kuni 48 tundi enne esimest väljumist koos pileti ostuga.

Vähem kui 48 tundi enne piletil olevat esimest väljumist muutmis- ja tühistamiskaitset osta ei ole võimalik.
4) Teistel Tallinki laevaliinidel on muutmis- ja tühistamiskaitset võimalik osta:

 • 21 ja rohkem päeva enne piletil olevat esimest väljumist koos pileti broneerimisega või hiljem lisateenusena;
 • 20 päeva kuni 48 tundi enne piletil olevat esimest väljumist koos pileti ostuga.

Vähem kui 48 tundi enne piletil olevat esimest väljumist muutmis- ja tühistamiskaitset osta ei ole võimalik.
5) Kui piletil on lisaks Tallinna-Helsingi ja/või Muuga-Vuosaari liinile ka teisi Tallinki laevaliine, on muutmis- ja tühistamiskaitse teenuse hinnaks kõrgema tariifiga laevaliini hind (täiskasvanu 8 €, 6–17-aastased 4 €, 0–5-aastased tasuta).
6) Tallinna-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liini piletit saab muuta või tühistada leppetrahvita kuni 45 minutit enne piletil olevat esimest väljumist.
7) Teiste Tallinki laevaliinide piletit saab muuta või tühistada leppetrahvita kuni 4 tundi enne piletil olevat esimest väljumist.
8) Vähendades piletil reisjate arvu tagastatakse reisijaga seotud veoteenuse (v.a kajuti) ja etteostetud pardateenuse maksumus. Kajuti maksumus tagastatakse ainult juhul, kui pileti tühistavad kõik kajutisse registreeritud reisijad.
9) Muutmis- ja tühistamiskaitse tasu reisijale ei kompenseerita.
10) Muutmis- ja tühistamiskaitselt ei kogu reisijad Club One’i boonuspunkte.
11) Muutmis- ja tühistamiskaitset ei saa osta:

 • Club One’i boonuspunktide eest ostetud boonusreisi piletile;
 • kampaaniahinnaga (erihinnaga, pakkumisega, kinkekaardiga jne) ostetud piletile;
 • seeriapiletile.
 

Laadi alla reisitingimuste PDF-fail