Turvaeeskirjad Tallinki laevadel

Et tagada kõigi laeva pardal olijate mugavus, ohutus ja turvalisus tuleb reisijail järgida käesolevaid turvareegleid ja laeva personali poolt antavaid, ohutuse ja turvajuhiseid ning pidada silmas laevatekkidele paigaldatud märgistust. Laeva meeskond tegutseb laevas heakorra, ohutuse ja turvalisuse säilitamise asjus laeva kapteni volitusel. Reisija ei tohi kaasreisijaid häirida ega ähvardada või muul viisil reisi vältel häirivalt käituda. Isik, kes enesekontrolliga toime ei tule või käitub häirivalt või sündsusetult, võidakse reisi lõppemiseni ohutuse tagamiseks kapteni korraldusel paigutada laeva eriruumi.
 
1. Reisijal peab olema ette näidata kehtiv pardakaart ning vastava palve korral peab ta oma isikut tõendama esitades laeva turvatöötajale või muule laevatöötajale oma kehtiva reisidokumendi.
 
2. Iga laeva pardal või sadama territooriumil viibija või tema pagas võidakse ohutuse ja turvalisuse huvides läbi vaadata ning vajadusel selgitusi nõuda. Pagasi kontrolli, isiku läbivaatuse või selgituse andmise nõustumise kohustust ei ole, kuid keelduja võidakse laevalt või sadama territooriumilt välja juhatada ning sellest teavitatakse politseid. Reisija mistahes suletud pagas, sõiduk, kajut või muu suletud hoiupaik võidakse läbi vaadata. Reisijal, kellel on keelatud laeva siseneda või on sealt välja saadetud, ei ole õigus hüvitisele kasutamata piletite või muu reisijale tekitatud kulu eest.
 
3. Reisijal peavad kogu reisi vältel kaasas olema vajalikud kehtivad reisidokumendid. Kui ettevõte kannab vastutust või on muul moel mõjutatud reisija puuduvate reisi- või muude dokumentide tõttu, vastutab see reisija tema tõttu ettevõttele tekkinud kulude eest.
 
4. Laeva ei pääse reisija, kes käitub teisi reisijaid ähvardavalt, häirivalt või muul probleeme tekitaval viisil, kes ei täida kehtestatud nõudeid, on sündsusetult riides või muul arvestataval põhjusel.
Tugevas joobes ja korda rikkuvad ning kaasreisijate rahu ja turvalisust häirivad ning endale, kaasreisijatele, meeskonnale ja laevale ohtlikud isikud võidakse kapteni korraldusel paigutada laevas eriruumi ning neid võib lähtesadamas või järgmises sadamas laevast välja saata ja anda üle kohalikule politseile. Kajutite alal kaasreisijaid häiriv isik võidakse kajutite alalt eemaldada ning kaotada õiguse kasutada oma kajutit.
 
5. Alkohoolsete jookide tarbimine on lubatud ainult laeva restoranides ja muudes laeva toitlustuskohtades. Laeva pardale kaasatoodud alkohoolsete jookide tarvitamine laevas on keelatud. Laeva kauplustest ostetud alkohoolsete jookide tarvitamine laeva avalikel aladel on keelatud. Laeva restoranides on keelatud tarvitada reisija kaasatoodud toitu, erandiks on eridieet- või imikutoit ning joogid.
 
Kruiisireisidele, kolmandate isikute poolt korraldatavate reisidele, erireisidele ja/või eripakkumisega reiside reisijatel on toiduainete ja alkoholi toomine laeva keelatud. Laeva on lubatud kaasa võtta ainult eridieettoitu või imikutoitu. Ettevõttel on õigus ära võtta reisija poolt kaasavõetud alkohol ja toiduaineid, mida reisijale ei hüvitata.
 
6. Reisijatel on keelatud laevale tuua ohtlikke esemeid ja materjale. Tuli- või muud relvade ja laskemoona toomisel pardale tuleb nende üleveost teatada reisi broneerimisel või laeva infolauda ning hoiustada laeva turvateenistuse turvakappi või muusse laeva pardal asuvasse turvaruumi. Meeskonnal on õigus tutvuda relva ja/või laskemoona kandmist ja sihtriiki toimetamise õigust kinnitavate dokumentidega. Dokumentide puudumisel või mitteesitamisel on meeskonnal õigus keelduda reisija vedamisest. Reisijale tekkinud kahju ettevõte ei hüvita.
 
7. Narkootiliste ainete omamine ja kasutamine on laevas keelatud. Arsti poolt määratud meditsiiniliseks kasutuseks mõeldud narkootiliste ainete (ravimid) omamine eeldab arstitõendi olemasolu ja selle vajadusel esitamist.
 
8. Reisijatel on keelatud lahtise tule kasutamine laeval, välja arvatud tubakatoote süütamiseks selle suitsetamise eesmärgil selleks ettenähtud kohas. Reisijatel on keelatud kajutites või muul avalikul alal kasutada elektrilisi keeduspiraale või muid toidu valmistamiseks vajalikke elektrilisi seadmeid. Laevatöötajad võivad mainitud seadmed ajutiselt hoiule võtta. Reisijatel on keelatud jätta järelevalveta kaasa toodud elektroonilisi seadmeid, mis on ühendatud laeva vooluvõrku. Laevas on keelatud sõita jalgrataste, rataste, tõukeratastega (s.h elektrilised) jms, välja arvatud laeva autotekile peale- ja mahasõiduks.
 
9. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja märgistatud kohtades. Laeva reisijate alal, kajutites ja laeva muudes avalikes kohtades on suitsetamine (sealhulgas e-sigaretid) keelatud. Laeva suitsuandurite katmine või muul viisil kahjustamine on rangelt keelatud.
 
10. Reisi vältel tohib reisija viibida üksnes reisijate ruumides. Autotekil loata viibimine, sõidukite remont ja kütuse käitlemine on reisi ajal keelatud.
 
11. Laeva pardal peab reisija arvestama kaasreisijate mugavusega. Valjuhääldite või muude sarnaste tugevat heli tekitavate seadmete kasutamine kajutite alal on keelatud ja need võidakse ajutiselt reisi lõpuni hoiule võtta.
 
12. Noorterühmade juhid vastutavad laevas oma rühma liikmete tegevuse ning nende poolt käesolevate turvaeeskirjade täitmise eest laeva pardal. Probleemolukordades teeb rühmajuht koostööd laeva personaliga ning järgib nende antavaid juhiseid.
 
13. Kajutis olevaid esemeid (patju, voodiriideid, toole ning muid ettevõtte omandis olevaid esemeid) ei tohi kajutist välja viia või kahjustada. Laevas toimepandud vargusest, sissemurdmisest, pettusest või muust ebaseaduslikust tegevusest teatatakse politseile.
 
14. Laevas on rangelt keelatud laeva turva-, häire- ja ohutusseadmete (tulekustutid, sprinklerid, häirekellad, päästevestid ja -paadid, ohutusmärgistus, mh ka kajuti numbrid (nimekiri ei ole lõplik)) kahjustamine, rikkumine või nende põhjuseta aktiveerimine. Eelnimetatud rikkumistest teavitatakse politseid.
 
15. Reisija, kes on oma tegevusega kahjustanud laeva või laeva vara, toime pannud varguse või tekitanud muud kahju, on kohustatud hüvitama tema poolt tekitatud kahju. Reisija võib kahju hüvitada tasudes selle koheselt laeva infolauda. Hüvitamata jätmise korral on ettevõttel õigus kahju hiljem sisse nõuda. Reisijad, kes on ühise broneeringu ja piletiga ühes ja samas kajutis, vastutavad solidaarselt laevale või laeva varale tekitatud kahju eest.
 
16. Reisijad ei või laeva pardal arendada äri- ega muud müügitegevust, organiseerida korjandusi, korraldada loteriid või propagandaüritusi, teha agitatsiooni või pidada poliitilisi kõnesid kui vastava tegevuse suhtes pole ettevõttega eelnevalt kokku lepitud.
 
17. Ettevõte ei vastuta reisija raha, väärtpaberite, kulla- ja hõbeesemete, ehete, kaunistuste, kunstiteoste või teiste väärisasjade ning kajutisse jäetud muude isiklike asjade eest. Reisija väärisasjad ja -ehted saab hoiustada laeva infolauas asuvas hoiukapis või mujal laevas.
 
18. Juhul, kui laeval leiab aset tegu, mida loetakse lipuriigi seaduste alusel kuriteoks, juhindub kapten lipuriigi vastavatest õigusaktidest tagamaks tõendite kogumise ja sündmuskoha puutumatuse.
 
19. Teiste reisijate või laeva meeskonnaliikmete pildistamine või filmimine on lubatud ainult nende nõusolekul.
 
Reisijatele jagatakse pagasiga seonduvaid juhiseid terminalis, laeva pardal ning reisi- ja muudes dokumentides. Lisateavet võib leida firma kodulehel www.tallink.com.
 
Iga reisija (st isik, kes ei kuulu laeva meeskonna hulka) peab vastavalt Eesti kaubandusliku meresõidu seaduse §60 lg.(4), Soome meresõidukoodeksi pt. 15, lg. 4, Rootsi meresõidukoodeksi ptk 15 lg. 7, Rahvusvahelise laevade ja sadamaobjektide turvalisuse koodeksi, EL määruse 725/2004 ja Eesti, Soome, Läti ning Rootsi mereadministratsioonide turvalisuse alaste ringkirjade sätetele laeva pardal ja terminalis alluma ülaltoodud eeskirjadele.
 

Juhatuse otsus 01.03.2023.

Ohutus ja turvalisus laeval

Meie esimeseks prioriteediks on inimeste, laevade ja keskkonna ohutuse ja turvalisuse tagamine.
 
Laevade personal
Kõik laevatöötajad läbivad enne tööle asumist koolituse, mis keskendub ka ohutus- ja turvalisusküsimustele. Lisaks korraldatakse laevadel iganädalasi ohutus- ja turvalisusalaseid õppuseid koos erikoolitusega tulekahju likvideerimiseks ja päästepaatide käsitsemiseks. 
 
Laevad 
Meie laevu ja ohutus- ning turvalisusplaane kontrollivad ja sertifitseerivad regulaarselt rahvusvahelised merendusega seotud ametkonnad. Lisaks toimuvad ettevõttesisesed kontrollid ja tavapärased regulaarsed hooldustööd. 
 
Häireolukord
Personal harjutab korrapäraselt reisijate päästmist ohu- või häireolukorraks. Ohu korral kuuleb häiresignaali, mis koosneb seitsmest lühikesest ja ühest pikast helisignaalist. Kuuldes häiresignaali, peavad reisijad viivitamatult minema lähimasse kogunemiskohta. Lähimad kogunemispaigad on märgitud kajutites ja koridorides olevatele evakuatsiooniplaanidele. Täiendavaid juhtnööre annab meeskond läbi raadio. Kogunemispaikades saavad reisijad personalilt juhtnöörid edasiseks toimimiseks. 
 
Päästevarustus 
Laeva päästevarustus vastab laevas maksimaalselt ühel reisil viibivate inimeste arvule. Täiskasvanute ja laste päästevestid asuvad kogunemiskohtades, kust saab ka infot nende kasutamise kohta. 
 
Tuleohutusmeetmed 
Laeva ruumid ja autotekk on varustatud suitsu- ja temperatuuriandurite ning sprinkleritega. Selleks eraldi väljaõppe saanud töötajad teostavad laevas valveringkäike ööpäev läbi. 
 
Informatsioon

Ohutus- ja turvalisusalane teave on olemas kajutites, koridorides ja laeva infolauas. Igal väljumisel antakse turvalisuse kohta teavet ka raadio teel. Turvalisuse kohta saab lisainfot laeva personalilt.

Ohutus ja turvalisus autotekil

Autoga ja mootorrattaga reisijatele kehtivad järgmised nõuded: 
 
  • Kõik autosse jäetud asjad peavad olema korralikult kinnitatud.
  • Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine autotekil on keelatud.
  • Reisi ajal on autotekk suletud ning reisijatel autotekil viibimine keelatud.
  • Reisijad on kohustatud järgima autotekil oleva laevapersonali juhiseid ning võivad käivitada mootori alles siis kui kätte on jõudnud tema laevast väljumise järg.
  • Veokite, sõidukite ja haagiselamute gaasikütte balloonide ventiilid peavad olema suletud.
  • Kergesti süttivate vedelike transportimine autotekil eraldi anumates on keelatud.