Tingimused ja eeskirjad

Tallink Cargo transpordib järgmiseid kaubaühikuid:

  • veoautod
  • haagised
  • eriotstarbelised sõidukid
  • import/eksport autod ja šassiid

Sõidukeid, mis ei liigu kummiratastel, võib vedada ainult haagiste peal.

 

Kaupade veoeeskiri

Kaubaveo deklaratsioon

Värtahamneni sadamasse sisenemine ajavahemikus 18.00–07.00

Haagiste maha laadimise ja vastuvõtu protseduur Helsingi Lääne- ja Lõunasadamates

Haagiste toimetamine/väljastamine Paldiski sadamas

Juhised Muuga sadamas viibijale

Muuga vabatsooni A-pääsla töökorraldus

Kapellskäri sadamasse sisenemine väljaspool lahtiolekuaegasid

Juhita ühikute toimetamine/väljastamine Kapellskäris

 

Kaubaveo piletite broneerimis- ja müügieeskirjad
 

Kaubaveo piletite broneerimis- ja müügieeskirjad

Käesolevad kaubaveo piletite broneerimise ja müügieeskirjad kehtivad AS Tallink Grupp või tema tütarettevõtte (edaspidi TALLINK) poolt opereeritavatel laevadel. Tallink jätab endale õiguse muuta piletihindu ning sõiduplaani ette teatamata.
 

I. Kaubaveo piletite broneerimine

1. Broneerimine on Tellija poolt soovitud tellimuse teostamine Tallink-i kaubaveoteenistuse broneerimissüsteemis.

2. Broneerimisoperatsioonid ei ole rahalised operatsioonid.

3. Kõik broneerimised, broneeringute muudatused ja nende annulleerimised vormistab Tellija suuliselt või kirjalikult edastades need Tallink-ile.

4. Tallink-ile edastatud broneeringud, nende muudatused või annuleerimised saadetakse selliste vahenditega, mis võimaldavad teate kättesaamist Tallink-i poolt vajadusel kontrollida. Tellija soovi korral kinnitab kaubaveo operaator broneeringu kirjalikult.

5. Tellijate broneeringud vormistatakse, kas kindlatele või ootekohtadele. Kõik broneeringud on nummerdatud.

6. Broneering kindlale kohale on tellimus, mis on tagatud laeva autodekil kindlate vabade liinimeetrite olemasolul. Broneering ootekohale on tellimus, mis vormistatakse peale vabade liinimeetrite lõppemist.

7. Ootekohtadel olevaid broneeringuid tõstetakse vastavalt laevades vabanenud liinimeetritele kindlatele kohtadele. Eelnimetatud muudatustest informeerib Tallink Tellijat eraldi.

8. Broneerimise teostamiseks edastab Tellija Tallink-ile alljärgneva informatsiooni:
1) Veo Tellija nimi, kauba vastuvõtja nimi, veo eest maksja nimi
2) Transpordivahendi liik, pikkus,*, riiklik numbrimärk*
3) Kauba nimetus ja kaal
4) Maksmisviis ja koht
* pikaajaliste broneeringute edastamisel ei ole kohustuslikud

9. Broneeringuid klassifitseeritakse vastavalt nende iseloomule ja kestvusele:
1) Ühekordsed broneeringud
2) Pikaajalised broneeringud

10. Ühekordsete broneeringute puhul on Tellija kohustatud edastama Tallink-ile kõik punktis 8 sätestatud andmed.

11. Pikaajalistes broneeringutes lepitakse kokku üleveetavate kaubaühikute arv konkreetsetel laevadel teatud ajavahemikuks. Pikaajalised broneeringud edastatakse Tallink-ile alati kirjalikult. Juhul kui broneeringu määrades toimub muudatusi, on Tellija kohustatud koheselt kirjalikult informeerima Tallink-i.

12. Tellija peab pikaajalised broneeringud kinnitama uuesti väljumispaiga broneerimiskeskuses hiljemalt allpool toodud kellaaegadel: 11.00 E–R – kõik väljumised kuni järgmise päeva kell 13.30 väljumiseni 11.00 R – väljumised alates laupäeval kell 16.30 kuni esmaspäeval kella 13.30 väljumiseni. Kellaajad on Eesti aja järgi.

13. Peale eelmises punktis nimetatud kellaaegade möödumist on Tallink-il õigus Tellija poolt kinnitamata broneeringud tühistada.

14. Tallink-il on õigus tühistada süstemaatiliselt (kolm nädalat) kasutamata pikaajalised broneeringud.

15. Pikaajalise broneeringu kinnitamisel teatab Tellija transpordivahendi liigi, täpse pikkuse, registreerimisnumbrid, kaubakirjelduse ja kaalu ning kauba vastuvõtja.

16. Juhul kui transpordivahend sisaldab ohtlikke kaupu (IMDG) või vajab ühendust laeva elektrisüsteemiga, tuleb sellest informeerida Tallink-i broneeringu kinnitamisel. Vastasel juhul ei taga Tallink soovitud teenuse osutamist.

17. Tellija poolt kinnitatud broneeringute alusel väljastatakse kaubaveo piletid ainult Tellija nimele. Tellijal ei ole õigust temale kinnitatud broneeringut üle anda kolmandale isikule.

18. Kõik broneeringud peavad olema kaubaveo piletitena väljaostetud hiljemalt 1 tund enne laeva väljumist.

19. Kõik broneeringud, mida ei ole kaubaveo piletitena väljaostetud üks tund enne laeva väljumist, kaotavad kehtivuse ja vabanenud kohad lähevad müüki.
 

II. Kaubaveo pileti müük

20. Kaubaveo pileti müügioperatsioonid on rahalised operatsioonid.

21. Kaubaveo pilet trükitakse välja Tallink-i arvutisüsteemist peale müügioperatsiooni teostamist.

22. Väljatrükitud kaubaveo piletil on märgitud broneeringu number ning on täidetud kõik käesoleva korra punktis 8 sätestatud andmed transpordivahendi ja Tellija kohta.

23. Kaubaveo pileti eelmüügi korral (eelmüüki teostatakse ainult ettemaksuga tasumisel pileti eest ja enne laevale registreerimise algust) on lubatud täitmata jätta ainult andmed kauba kaalu kohta. Viimane tuleb täpsustada vahetult enne laeva väljumist. Eelmüügi korral tasub Tellija kaubakaalu eest täiendavalt kaubaveo teenistuse kassasse, mille kohta väljastatakse Tellijale kviitung.

24. Ettemaksuga tasutud pileteid saab annulleerida kas pileti müügi päeval või kuni 1 kuu peale müüdud reisi kuupäeva. Tasutud raha tagastab Tallink Tellija arveldusarvele.

25. Tellijal on õigus kasutada ettemaksuga tasutud pileteid kuni 3 (kolm) kuud, arvestades vormistatud sõidu toimumise kuupäeva.


III. Transpordivahendite registreerimine

26. Transpordivahendite registreerimine laevadele algab 2 tundi ja lõpeb 15 minutit enne laeva väljumist, väljaarvatud Paldiski sadam, kus transpordivahendite registreerimine lõpeb 30 minutit enne laeva väljumist.

27. Treilerid peavad olema laeva laadimiseks valmis 1,5 tundi ja iseliikuvad transpordivahendid 1 tund enne laeva väljumist. Hilinenud kindlatele kohtadele broneeritud transpordivahendite laadimist laevale ei tagata ning nad kaotavad oma koha ootejärjekorras olevatele transpordivahenditele.

28. Juhul kui broneeritud transpordivahendit ei registreerita kaubaveopileti alusel laevale või transpordivahend ei ole valmis õigeaegseks laadimiseks laeva, tuleb sellest informeerida Tallink-i hiljemalt 1,5 tundi enne laeva väljumist. Eelnimetatud nõude mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel Tellija poolt on Tallink-il õigus nõuda Tellijalt ettenähtud veotasu tasumist.

29. Transpordivahendi tüüp, pikkus ja laius peavad vastama broneeringus esitatud andmetele. Juhul kui nad erinevad esialgsetest andmetest, ei taga Tallink transpordivahendi pääsu laevale.

30. Transpordivahendite registreerimine laeva toimub müüdud kaubaveopiletite alusel. Transpordivahendi registreerimisel on Tellija esindaja kohustatud täitma kaubakaalu deklaratsiooni (Lisa1) ning esitama selle allakirjutatult Tallink-ile. Tellija esindaja vastutab eelnimetatud deklaratsioonis esitatud andmete õigsuse eest.

31. Kaubakaalu deklaratsiooni mitte esitamisel transpordivahendeid laeva ei registreerita. Tellija poolt deklaratsioonis ebaõigete andmete esitamisest tekkinud kulutusi Tallink Tellijale ei hüvita.

32. Tellijale väljastatakse kaubaveopiletil märgitud teenuste eest laevakaardid. Veoautojuhile väljastatakse reisija-, söögi- ja autokaart. Veoautojuhtide toitlustamine toimub Eesti-Soome liini Shuttle laevadel Drivers Lounge'is. Kupongi saab kasutada toidu ostmisel ka Fast Lane'is.

33. Kõik kaubaveopileti alusel väljastatud laevakaardid kehtivad vaid registreeritavas laevas transpordivahendi registreerimise kuupäeval. Laevakaarte ei vahetata ümber rahaks ega teiseks reisiks.

34. Juhul kui Tellija transpordivahend Tallinkist mitteolenevatel põhjustel (tolliformaalsused, takistused piiril) ei saanud minna registreeritud reisi, tuleb Tellija esindajal kõik laevakaardid tagastada hiljemalt pool tundi peale laeva väljumist Tallink-ile. Laevakaartide mittetagastamisel loetakse teenus osutatuks ja Tallink-il on õigus nõuda teenuse eest tasu.


IV. Ohtlikud (IMDG) kaubad

35. Ohtlike kaupade deklaratsioonid tuleb edastada Tallink-i kaubaveoteenistusele vastavalt väljumise sadamale alljärgnevalt:
1) Soome liinil: Tallinn-Helsingi päevased väljumised – hiljemalt 3,5 tundi enne laeva väljumist Tallinn-Helsingi õhtused/öised väljumised – hiljemalt kell 14.00 laeva väljumise päeval Helsingi-Tallinn õhtused laevad – hiljemalt kell 13.00 laeva väljumise päeval Helsingi-Tallinn hommikune väljumine - hiljemalt kell 16.00 laeva väljumisele eelneval päeval
2) Rootsi liinil: Õhtused väljumised – hiljemalt kell 12.00 laeva väljumise päeval Hommikused väljumised – hiljemalt 12.00 laeva väljumisele eelneval päeval.

36. Peale ohtliku kauba deklareerimist, ei ole ohtliku kaubaga transpordivahendil võimalik vahetada laeva ilma eelneva uue ohtliku kauba deklareerimiseta.


V. Ootekohtadel olevate transpordivahendite registreerimine

37. Ootekohtadele broneeritud transpordivahendid peavad teatama oma saabumisest laevale registreerimiseks Tallink-i kaubaveokassasse. Ootekohad müüakse laevale vastavalt transpordivahendite saabumisjärjekorrale alates laevale registreerimise algusest ja vastavalt laevas vabanenud pinnale. Eelnimetatud transpordivahendite registreerimine laevale toimub käesoleva eeskirja punktides 26 – 34 sätestatud korras arvestades neis sätestatud tähtaegu.

38. Ootekohtadele broneeritud transpordivahendeid ei arvata automaatselt järgmisesse laevareisi, vaid Tellijal tuleb esitada uus broneeringu tellimus.


VI. Vääramatu jõu olukord

39. Vääramatu jõu asjaolu tekkimisel on Tallink-i esindajad kohustatud sellest koheselt informeerima Tellijat kirjalikult või telefoni teel. Vääramatu jõu asjaoluks on mistahes põhjus või sündmus, mida Tallink ei saanud mõjutada ja ära hoida ning mille tagajärgi ta ei saanud vältida rakendades asjakohaseid meetmeid.

40. Tellija hindab omalt poolt tekkinud olukorda ja edastab Tallink-ile üleveetavate autode pingerea Tellija jaoks olulisuse järjekorras. Võimaluse korral tehakse seda kirjalikult, välja arvatud olukorrad, kus reageerimine peab olema äärmiselt operatiivne või toimub väljaspool tööaega.

41. Tallink-i kaubaveoteenistuse töötajad on kohustatud kinni pidama Tellija esitatud üleveetavate autode pingereast.