Pakettreisi üldtingimused

Käesolevad pakettreisi üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) kehtivad AS-is Tallink Grupp alates 1. septembrist 2019. Üldtingimused on koostatud Euroopa Liidu pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiivi (EL 2015/2302), turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja EL määruse ”1177/2010 laevareisijate õiguste kohta” alusel ning vastavalt AS-i Tallink Grupp reisitingimustele ja muudele eeskirjadele. Käesolevates Üldtingimustes tähendab ”Tallink” AS-i Tallink Grupp.
 

  1. Sissejuhatus
    1.1. Tingimuste kohaldamisala
    1.2. Eritingimused
  2. Pakettreisi leping ja vastutus lepingu täitmise eest
    2.2. Lepingu sisu
    2.3. Reisidokumendid ja reisikindlustus
    2.4. Reisisihtkoha võimalikud turvariskid
    2.5. Abistamiskohustus
    2.6. Reisija kohustused ja vastutus
  3. Lepingu jõustumine ja hinna tasumine
  4. Reisija õigus taganeda lepingust Tallinki tehtud muudatuste või vältimatute ja erakorraliste ajaolude tõttu enne reisi algust
  5. Reisija õigus pakettreisi leping üles öelda reisi ajal
  6. Reisija õigused lepingu muutmise korral ja lepingu üleandmine
  7. Tallinki õigus suurendada reisitasu
  8. Tallinki poolt pakettreisi lepingusse tehtavad muudatused
  9. Tallinki õigus lepingust taganeda ja reis tühistada
  10. Puudused lepingu täitmises ja nendest teatamine
  11. Puuduse kõrvaldamine
  12. Asendusteenuste pakkumine reisi vältel
  13. Hinna alandamine
  14. Kahju hüvitis
  15. Broneerimisvead
  16. Muude õigusaktide alusel saadud hüvitise vähendamine
  17. Hüvitisenõuded
  18. Erimeelsused

 

1. Sissejuhatus

1.1. Tingimuste kohaldamisala

Käesolevad Üldtingimused kehtivad vähemalt 24 tundi kestvatele või ööbimisega pakettreisidele, mis on ostetud peamiselt isiklikel eesmärkidel ja mis sisaldavad vähemalt kahte järgmistest reisiteenustest:

  • reisijatevedu;
  • majutust, mis ei ole olemuslikult reisijaveo osa;
  • muud turismiteenust, mis ei ole olemuslikult eeltoodud reisiteenuse osa.

Juhul, kui üks isik (reisigrupi esindaja) ostab reisi teise isiku jaoks, peab reisi ostnud isik edastama Üldtingimused, teabelehe ja muud lepingutingimused viivituseta ka teisele isikule, kelle jaoks ta pakettreisi tellib ja/või ostab.

1.2. Eritingimused

Tallinkil on õigus kehtestada Üldtingimuste juurde lisa- ja eritingimusi, mis ei tohi olla vastuolus Üldtingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. Eritingimuste kasutamine on õigustatud reisi eripära, transpordiliikidega seotud sätete (näiteks transpordifirma broneerimis- ja müügitingimuste), reisi eripärasusest tingitud eripäraste majutustingimuste, reisi sihtkoha või muude reisiteenuste eritingimuste tõttu.

 

2. Pakettreisi leping ja vastutus lepingu täitmise eest

2.1.1. Tallink kohustub osutama reisijale reisiteenuseid vastavalt kokkulepitud tingimustele.

2.1.2. Tallink vastutab lepingu täitmise eest reisija ees, sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või kolmas isik (näiteks majutusettevõte või transpordifirma).

2.2. Lepingu sisu

Reis sisaldab neid teenuseid ja korraldust, mille suhtes reisija ja Tallink on kokku leppinud. Lepingu sisu hindamisel võetakse arvesse kõiki enne reisilepingu sõlmimist kirjalikult või suuliselt esitatud lepingutingimusi ja muid antud reisi suhtes kehtivaid seadustes ja määrustes eeldatavaid andmeid. Tallink teavitab reisijat nõuetekohaselt, kui reisija ostab EL-i direktiivis 2015/2302 määratud pakettreisi. Tallink vastutab täies ulatuses kogu pakettreisi asjakohase teostumise eest. Tallinkil on nõuetekohane tagatis lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks ja kui pakettreis sisaldab transporti, on garanteeritud reisijate tagasisõit lähtekohta ka juhul, kui Tallink muutub maksejõuetuks.

2.3. Reisidokumendid ja reisikindlustus

Tallinki poolt antud juhendite kohaselt peab reisija ise hoolitsema reisiks vajalike dokumentide (k.a passi, viisa, vaktsineerimistõendi) olemasolu eest ning kontrollima nende ja piletite õigsust ja kehtivust. Reisija peab mõistlikul ajal enne reisiteenuste osutamist kontrollima pakettreisis sisalduvate reisijaveoteenuste saabumise ja väljumise graafikuid. Kui Tallink on täitnud oma teavitamiskohustuse, ei vastuta ta reisijale tekitatud kahju eest, kui reis jääb ära või katkeb puudulike või ebatäpsete reisidokumentide tõttu. Tallink ei vastuta reisija reisiks vajaliku vabatahtliku reisikindlustuse olemasolu eest. Tallinki poolseks soovituseks reisijale on sõlmida koos pakettreisi ostuga ka reisikindlustusleping, mis koosneks vähemalt reisija vajadustele vastava piisava kattega tervise-, reisitõrke- ja pagasikindlustusest.

2.4. Reisisihtkoha võimalikud turvariskid

Tallink peab enne lepingu sõlmimist edastama reisijale pakettreisi standardinfo teabelehe, võlaõigusseaduse § 867 lõikes 2 ja võlaõigusseaduse üldosas ning tarbijakaitseseaduses ettenähtud lepingueelse teabe. Sealhulgas peab Tallink enne lepingu sõlmimist teavitama reisijat sihtriigi passide ja viisadega seotud nõuetest ning viisa saamiseks kuluvast ligikaudsest ajast ning sihtkoha ja asjakohasel juhul ka reisiteekonna üldistest tervishoiueeskirjadest. Tallinki edastatud nõuete järgimise eest vastutab reisija.

Reisija turvalisuse eest välismaal vastutavad lisaks reisijale eelkõige külastatava riigi ametiasutused. Reisija peab käituma ametiasutuste juhiste kohaselt.

Sihtkoha julgeolekut ja muud sihtkohaga seotud olulist teavet saab elukoha välisministeeriumist ja tervishoiuasutustest. Eesti kodanikud ja Eestis elamisloaga viibivad isikud saavad infot ka interneti lehekülgedelt: http://reisitargalt.vm.ee ja https://www.terviseamet.ee/et. Reisija peab enne lepingu sõlmimist viima ennast kurssi reisiteekonnal ja sihtkohas valitsevate oludega ning vajadusel küsima lisainfot Tallinkilt.

2.5. Abistamiskohustus

Kui reisija reisi ajal haigestub, satub õnnetusse, kuriteo ohvriks või muudesse raskustesse, peab Tallink andma reisijale asjakohast teavet tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarabi kohta ning aitama reisijat sidepidamisel ja vajadusel uute reisivõimaluste leidmisel. Reisil abi vajades tuleb reisijal pöörduda laeva infopunkti, hotelli vastuvõttu või võtta ühendust Tallinki klienditeenindusega. Reisija kannab ise eelmainitud või muudest olukordadest tulenevad (näiteks uus transport, hotellis ööbimised) erakorralised kulud.

Kui reisi jooksul ilmneb Üldtingimuste punktis 9.1.3 kirjeldatud olukord, peab Tallink reisijale vajalikku abi osutama ja üritama vastavalt võimalustele vähendada reisijale tekkivat kahju ja ebameeldivusi.

Tallink võib nõuda mõistlikku tasu osutatud abi eest, kui reisija on põhjustanud raskustesse sattumise tahtlikult või enda ettevaatamatuse läbi. Tasu ei tohi siiski ületada Tallinki poolt abistamisega seotud tegelikke kulusid.

2.6. Reisija kohustused ja vastutus

2.6.1. Reisija peab järgima reisi ajal avalikku korda, täitma ametisikute ja Tallinki esindaja antud juhiseid ja korraldusi ning eelnevalt tutvuma AS-i Tallink Grupp reisijate ja reisijate pagasi veo tüüptingimustega  ja turvaeeskirjadega ning järgima hotellide ja Tallinki partneriks oleva kolmanda isiku ja tema esindaja eeskirju ja juhiseid.

Reisija vastutab kahjude eest, mille ta on tahtlikult või ettevaatamatuse läbi Tallinkile või kolmandatele isikutele põhjustanud, kaasa arvatud käesolevas punktis loetletud eeskirjade rikkumisega.

2.6.2. Reisija peab teatama Tallinkile oma kontaktandmed, mille kaudu on võimalik temaga enne reisi ja reisi ajal ühendust võtta. Sealjuures peab reisija teatama Tallinkile oma kontaktandmete muutumisest esimesel võimalusel.

2.6.3. Rühma esindaja on kohustatud edastama rühma liikmetele kõik reisiga seonduvad andmed ja dokumendid ning Tallinkile kõik reisijate andmed ja dokumendid. Tallinki teatamiskohustus loetakse täidetuks, kui ta on edastanud reisiga seonduva info rühma esindajale ning seda ei ole tarvis edastada igale reisijale eraldi.

Rühmabroneeringut võib muuta rühma esindaja üksi või koos muutust soovinud reisijaga.

2.6.4. Reisija või rühma esindaja vastutab Tallinkile esitatud andmete – reisi aeg, reisijate nimed, sünniajad, muud isikuandmed või reisijate erivajadused õigsuse ja õigeaegse edastamise eest. Tallink ei vastuta kahju eest, mida võivad põhjustada reisija või rühma esindaja edastatud valed või puudulikud andmed.

2.6.5. Reisija vastutab tekkida võivate tagajärgede ja/või muude kulude eest, kui ta kasutab teenuseid muul viisil kui lepingus kokku lepitud või ei kasuta teenuseid nende kasutamiseks ettenähtud järjekorras. Näiteks pakettreisis sisalduvate veoteenuste osaline või täielik mittekasutamine võib kaasa tuua edasiste teenuste kasutamise piiramise või tühistamise.

 

3. Lepingu jõustumine ja hinna tasumine

3.1. Pakettreisi lepingut saab sõlmida Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefoni rakenduse kaudu, müügiesinduses, kontaktikeskuses, sadama terminali teenindusletis, iseteeninduskioskis ja reisiettevõtja esinduses või tema internetikeskkonnas, kui Pakettreisi pakkumuses ei ole sätestatud teisiti.

3.2. Leping Tallinki ja reisija vahel loetakse sõlmituks, kui reisija on maksnud reisitasu või pakkumuses sätestatud reisi esimese osamakse Tallinki poolt ettenähtud suuruses ja tähtajaks. Piletid ja reisiteenuste kasutamiseks ettenähtud muud dokumendid on Tallinkil kohustus väljastada pärast reisitasu maksmise kohustuse lõplikku täitmist vastavalt teenusepakkujate kehtestatud reeglitele mõistlikul ajal enne reisi algust.

3.3. Reisitasu või esimese osamakse tasumisega kinnitab reisija muuhulgas nõustumist Tallinki poolt kättesaadavaks tehtud ja avaldatud lepingueelse teabega, Üldtingimustega, lepingutingimustega sh võimalike lisa- ja eritingimustega.

3.4. Kui reisija jätab pakettreisi eest reisitasu või selle osa kokkulepitud tähtajaks maksmata, loetakse pakettreisi tellimus kui reisija tahteavaldus lepingu sõlmimiseks reisija poolt tagasi võetuks ja Tallinkil on õigus lepingust taganeda.

 

4. Reisija õigus taganeda lepingust Tallinki tehtud muudatuste või vältimatute ja erakorraliste ajaolude tõttu enne reisi algust

4.1. Reisijal on õigus taganeda lepingust, kui:

4.1.1. Tallink muudab olulisel määral pakettreisi tingimusi. Oluliseks määraks loetakse näiteks veoteenuse muutmine, mis lisab märgatavalt reisile kuluvat aega, selliste väljumis- ja saabumisaegade muutused, mis põhjustavad reisijale märkimisväärseid ebamugavusi ja lisakulusid, reisi sihtkoha muutmine või majutuskoha taseme selge alandamine, samuti reisi olemuse või eesmärgi muutmine või

4.1.2. reisijal on õigustatult põhjus arvata, et Tallinki võimalused teostada reisi kokkulepitud viisil on lepingu jõustumise järel reisisihtkohas või selle läheduses oluliselt halvenenud vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu, milleks võivad olla näiteks piirkonnas puhkenud sõjategevus, muud tõsised turvalisusprobleemid nagu terrorism, looduskatastroofid ja -õnnetused, üleujutused, maavärinad või muud ilmastikutingimused, streik, inimeste tervist oluliselt ohustavad riskid nagu nakkus- või viirushaiguse puhkemine reisisihtkohas või muu selline olukord, mille tõttu reisi ei saa ootamatutel põhjustel teostada ilma reisija elu või tervist ohustamata (edaspidi Vääramatu jõud). Taganemise põhjuste hindamisel võetakse arvesse vastavate ametiasutuste (Välisministeerium, Siseministeerium) seisukohti kui ka välisesinduse ametlikku teatist või

4.1.3. tal on muu kaalukas põhjus oletada, et Tallinki töös esineb arvestatav puudus.

4.2. Reisija peab teatama lepingust taganemisest viivituseta. Kui reisija ei teata Tallinkile pakettreisi lepingust taganemisest muutmisteates märgitud mõistliku tähtaja jooksul, loetakse reisija kavandatavate muudatustega nõustunuks.

4.3. Õigus pakettreisi lepingust taganeda hinnatõusu tõttu on sätestatud Üldtingimuste punktis 7.2.

4.4. Pakettreisi lepingust taganemise korral käesolevas peatükis nimetatud juhtudel on reisijal õigus saada tagasi Tallinkile makstud reisitasu 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemist. Reisijal ei ole õigust taganeda pakettreisi lepingust ilma ettenähtud leppetrahvi maksmata, kui punktis 4.1.2 nimetatud Vääramatu jõu asjaolud olid reisijal teada või pidid olema teada juba pakettreisi lepingu sõlmimise ajal.

Kui lepingust taganemine tuleneb käesoleva punkti alapunktides 4.1.1 või 4.1.3 mainitud põhjustest, on reisijal õigus saada hüvitist nende reisija poolt tasutud teenuste eest, mis jäid reisija poolt reisi kestel kasutamata, välja arvatud juhul, kui teenuste kasutamata jätmise põhjus tulenes Tallinkist või Tallinki partneriks olevast kolmandat isikut mõjutanud Vääramatu jõu asjaoludest.

 

5. Reisija õigus pakettreisi leping üles öelda reisi ajal

5.1. Reisijal on õigus reisi ajal pakettreisi leping üles öelda, kui

5.1.1. lepingutingimustele mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuse osutamist ja algselt määratud eesmärgi täitmist ning mittevastavust ei kõrvaldata reisija määratud mõistliku aja jooksul pärast sellest teatamist;

5.1.2. reisi ajal ilmnevad Vääramatu jõu asjaolud, välja arvatud juhul, kui reisija on lepingu sõlmimise ajal olnud teadlik või pidi olema teadlik nimetatud asjaoludest.

5.2. Reisi katkemisel või lepingu ülesütlemisel on reisijal õigus saada tagasi lepingutasu. Tallink võib siiski nõuda mõistlikku hüvitist juba osutatud või reisi lõpetamiseks veel osutatavate reisiteenuste eest (nt osutatud veoteenuse maksumus, reisi ajal pakutud söökide ja jookide maksumus või muude juba kasutatud teenuste maksumus võetakse arvesse hüvituse määramisel), välja arvatud juhul, kui reisijal puudub lepingu ülesütlemise tõttu huvi osutatud või veel osutatavate teenuste vastu.

5.3. Kui reisija katkestab reisi käesoleva punkti alapunktis 5.1 kirjeldatud alustel, peab Tallink omal kulul korraldama reisijale tagasireisi reisi lähtepunkti või teise kokkulepitud kohta. Vedu peab olema korraldatud sama veoliigiga, mis oli algselt kokku lepitud.

5.4. Kui reisija ütleb pakettreisi lepingu üles käesoleva punkti alapunktis 5.1 sätestatud alusel ja Tallink ei taga viivitamata ja reisijalt lisatasu küsimata reisijale kokkulepituga samaväärset tagasireisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta, võib reisija võtta kasutusele vajalikud abinõud. Reisija peab kasutama abinõusid säästlikult, et piirata Tallinki kulude ja muude kahjude suurust.

5.5. Võimalik hüvitise saamise õigus on sätestatud Üldtingimuste punktis 15.

 

6. Reisija õigused lepingu muutmise korral ja lepingu üleandmine

6.1. Reisijal on õigus muuta lepingut sh reisi sihtkohta, kuupäeva, hotelli vms, teatades sellest Tallinkile enne reisi algust eeldusel, et Tallink saab seda reisijale võimaldada ja reisija tasub lisaks uue reisi hinnale Tallinki poolt teatatud muudatuste vormistuskulud.

6.2. Reisijal on õigus muuta lepingus reisija andmeid või anda oma lepingulised õigused ja kohustused üle isikule, kes vastab kõigile reisil osalemiseks vajalikele tingimustele. Kui reisija teatab Tallinkile üleandmisest püsival andmekandjal vähemalt seitse päeva enne reisi algust, loetakse, et reisikorraldaja on andnud nõusoleku lepingu üleandmiseks.

6.3. Tallinkil on õigus nõuda mõistlikku hüvitist lepingu üleandmise vormistamiseks. Hüvitis tuleneb lepingute üleandmise korraldamisega seotud kuludest, lepingute lõpetamisest ja uute lepingute sõlmimisest ning andmete muutmisest. Lepingu üleandmisega seonduvad kulud ei tohi olla põhjendamatud ega suuremad kui pakettreisilepingu üleandmise tõttu Tallinki poolt tegelikult kantud kulud. Tallink teavitab üleandjat lepingu üleandmisega seonduvatest tegelikest kuludest ja esitab reisija nõudmisel lepingu üleandmisest tulenevate lisatasude või muude kulude kohta tõendid. Lepingu üleandja ja ülevõtja vastutavad kõikide lisatasude ja kulude tasumise eest solidaarselt.

 

7. Tallinki õigus suurendada reisitasu

7.1. Pärast pakettreisi lepingu sõlmimist on Tallinkil õigus suurendada reisitasu tingimusel, et see võimalus on lepingus sõnaselgelt ette nähtud ning et reisitasu suurendamisest on Tallink teatanud reisijale püsival andmekandjal koos reisitasu suurendamise põhjendustega ja arvutustega selgelt ja arusaadavalt hiljemalt 20 päeva enne reisi algust ja reisitasu suurendamine ei ületa tegelikku kulude kasvu ning tasu suurendamise aluseks on

7.1.1. veokulude muutus kütuse ja muude energiaallikate hindade tõttu või

7.1.2. lepingus sisalduvate reisiteenuste osutamisega otseselt mitteseotud kolmandate isikute poolt kehtestatud maksu- või tasumäärade muutus, sealhulgas turismimaksude, maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- ja väljasõidutasude muutus või

7.1.3. reisi maksumust mõjutavate valuutakursside muutus, mis on määratud kindlaks lepingu sõlmimisel. Kasutatav valuutakurss on selle päeva vahetuskurss, mis on deklareeritud Tallinki hinnakujunduse aluseks. Kui hinnakujundust ei ole konkreetselt määratud, kasutatakse määrana pakettreisi lepingu kuupäeva valuutakurssi.

7.2. Kui reisitasu suurendatakse pärast pakettreisi lepingu sõlmimist enam kui 8% võrra on reisijal õigus lepingust taganeda. Reisija peab Tallinki teavitama pakettreisi lepingust taganemisest Tallinki määratud mõistliku aja jooksul või seitsme päeva jooksul reisitasu suurendamise teate kättesaamisest. Teade, mis edastati elektroonilisel teel, loetakse kätte saaduks teate välja saatmise päeval.

7.3. Kui reisija taganeb pakettreisi lepingust käesoleva punkti alapunkt 7.2 alusel, peab Tallink tagastama reisija makstud reisitasu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise avalduse kätte saamisest.

7.4. Juhul, kui käesolevas punktis toodud asjaolud annavad alust reisitasu vähendamiseks, on reisijal õigus taotleda reisitasu alandamist ulatuses, mis vastab käesolevas punktis toodud kulude vähenemisele pärast lepingu sõlmimist, kuid enne pakettreisi algust. Välja makstavast summast võib Tallink maha arvata reisitasu vähendamise ja väljamaksetega seotud tegelikud halduskulud.

 

8. Tallink poolt pakettreisi lepingusse tehtavad muudatused

8.1. Tallinkil on õigus muuta pakettreisi lepingu tingimusi enne reisi algust, kui muudatus on väheoluline. Väheolulisteks muutusteks loetakse selliseid muutusi, mida reisija reisi olemuse põhjal võis ette aimata, näiteks majutus- ja/või veoteenuse pakkuja asendamine vähemalt samaväärse majutus- ja/või veoteenuse pakkujaga jne.

8.2. Tallinki tehtud olulised muudatused, mis annavad reisijale õiguse reisi tühistamiseks, on loetletud Üldtingimuste punktis 4.1.

8.3. Käesoleva punkti alapunktis 8.1 sätestatud muudatused ei anna reisijale alust lepingust taganemiseks või lepingu üles ütlemiseks, samuti reisitasu vähendamiseks. Kui Tallink teeb punktis 8.1 nimetatud väheseid muudatusi, on reisija kohustatud tasuma reisitasu ja muud kokkulepitud tasud.

8.4. Tallink peab lepingusse tehtavatest muutustest teatama reisijale püsival andmekandjal selgelt, arusaadavalt ja selgelt eristuvalt.

 

9. Tallinki õigus lepingust taganeda ja reis tühistada

9.1. Tallinkil on õigus lepingust taganeda ja/või reis täielikult või osaliselt tühistada, kui

9.1.1. reisija ei ole end õigeaegselt registreerunud pakettreisi osaks olevale laevareisile;

9.1.2. reisile ei ole registreerunud piisavalt osavõtjaid. Reisijale teatatakse sel juhul tühistamisest hiljemalt seitse päeva enne reisi algust, kui reis kestab kahest päevast kuue päevani või 48 tundi enne reisi algust, kui reis kestab alla kahe päeva;

9.1.3. Tallinki suutlikkus korraldada reisi kokkulepitud viisil on märkimisväärselt takistatud reisi sihtkohas või selle lähedal toimuvate Vääramatu jõu asjaolude tõttu. Ka oluliste teenuste nagu elektrienergia või veevarustuse katkestus sihtkohas, näiteks loodusõnnetuse või streigi tõttu võivad olla piisavad põhjused. Taganemise põhjuste hindamisel võetakse muuhulgas arvesse ametiasutuste (Välisministeerium, Siseministeerium) seisukohti või näiteks välisesinduse ametlikku teatist olukorra kohta. Lepingust taganemisest ja reisi tühistamisest tuleb reisijaid võimalikult kiiresti teavitada. Käesolevas punktis sätestatud juhtudel on Tallinkil õigus lepingust taganeda ning sel juhul tuleb reisijale tagasi maksta lepingu alusel reisija poolt tasutud reisitasu täiendavat hüvitist talle maksmata.

9.2. Kui käesoleva punkti alapunktis 9.1.3 toodud olukord tekib reisi ajal, on Tallinkil õigus teenuste osutamine lepingus sätestatud tingimustel peatada ja teha vältimatuid muudatusi reisiprogrammis sh vajadusel korraldada reisijatevedu reisi lähtepunkti esimesel võimalusel. Tallink peab viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates reisi lõppemisest, tagastama reisijatele saamata jäänud teenustele vastava osa reisitasust.

9.3. Reisi tühistamise korral on Tallink kohustatud tagastama reisija makstud summad hiljemalt 14 päeva jooksul lepingu tühistamisest, välja arvatud juhul, kui reisi tühistamine leidis aset käesoleva punkti alapunktis 9.1.1 nimetatud alusel.

9.4. Tallinkil on õigus lepingust taganeda, kui reisija ei ole tasunud reisitasu või osa sellest kokkulepitud maksetähtajaks.

 

10. Puudused lepingu täitmises ja nendest teatamine

10.1. Lepingu täitmises on puudus, kui

10.1.1. reisteenused ei vasta kokkulepitule või kui reisiteenuseid ei saa pidada kokkulepituks või

10.1.2. Tallink ei ole järginud oma kohustust edastada reisijale teavet reisi kohta kehtivate tingimuste, reisi sisu, vajalike reisidokumentide, reisi tervisenõuete, sõiduplaanide ja muu reisija jaoks vajaliku teabe kohta või

10.1.3. Tallink ei ole täitnud lepingu kohaseid abi andmise kohustusi.

10.2. Puuduseks ei loeta olukorda, kus reisija ei kasuta pakettreisis sisalduvat transporti või muid teenuseid või kasutab neid vaid osaliselt.

10.3. Kui puuduse viivitamatu kõrvaldamine ei ole vajalik, peab reisija andma puuduse kõrvaldamiseks mõistliku aja. Mõistliku aja hindamisel tuleks arvesse võtta reisi kestust, sihtkohta ja muid aspekte. Kui laeval pakutavates teenustes esineb puudusi, tuleb reisijal viivitamatult teatada sellest reisi jooksul laeva infopunkti. Kui puudused teenuses esinevad mujal kui laevas, tuleb reisijal viivitamatult sellest teatada teenusepakkuja esindajale, nt hotelli vastuvõtulauda.

Kui mõistlike abinõude tarvitusele võtmine on võimatu või sellega kaasnevad ebaproportsionaalselt suured kulud arvestades rikkumise ulatust ja mõjutatud reisiteenuse väärtust, on Tallink vabastatud abinõude kasutusele võtmisest. Eelöeldu ei takista reisijat puudusele viitamast, kui Tallink või Tallinki partneriks olev kolmas isik, keda Tallink on kasutanud lepingu täitmisel, on süüdi tõsises hooletuses või on käitunud vääritult.

 

11. Puuduse kõrvaldamine

11.1. Tallink on kohustatud viivitamatult puuduse kõrvaldama või kui viivitamatu kõrvaldamine ei ole vajalik või võimalik, siis reisija poolt määratud mõistliku aja jooksul ja selliselt, et reisijale ei teki sellest lisakulusid või olulist ebamugavust. Mõistliku tähtaja määramisel võetakse arvesse puuduse olemust ja selle olulisust reisijale ning Tallinki võimalusi puuduse kõrvaldamiseks. Reisijal võib kõrvaldamisest hoolimata olla õigus Üldtingimuste punktis 13 sätestatud hinna alandamisele puuduse aja eest ning Üldtingimuste punktis 14 sätestatud kahju hüvitisele.

11.2. Tallink ei ole kohustatud kõrvaldama oma teenustes esinevat puudust, kui puuduse kõrvaldamine on võimatu või põhjustab Tallinkile põhjendamatuid kulusid. Kulude põhjendamatuse hindamisel võetakse arvesse puuduse suurust ja mainitud reisiteenuste hinda.

 

12. Asendusteenuste pakkumine reisi vältel

12.1. Kui reisi ajal ei ole võimalik vastavalt pakettreisi lepingule olulist osa reisiteenustest osutada, peab Tallink reisijale lisakulusid tekitamata pakkuma reisi jätkamiseks asendusteenust, mis on vähemalt sama kvaliteediga kui pakettreisi lepingus sätestatud reisiteenused.

12.2. Tallink peab andma reisijale asjakohase allahindluse, kui asendusteenus on lepingus kokku lepitud teenusest madalama kvaliteediga.

12.3. Reisija võib keelduda pakutud asendusteenusest, kui see ei ole samaväärne pakettreisi lepingus kokkulepituga või kui pakutud allahindlus ei vasta puuduse ulatusele. Kui reisija on põhjendatult keeldunud asendusteenusest või kui seda ei ole võimalik pakkuda, on reisijal õigus põhjendatud allahindlusele ja kahju hüvitamisele.

12.4. Kui reisija keeldub põhjendamatult ülal nimetatud asendusteenusest, ei ole reisijal õigust kahju hüvitamisele ega allahindlusele reisitasust.

 

13. Hinna alandamine

13.1. Kui Tallink ei ole omal kulul ja viivitamatult puudust kõrvaldanud või kui puudust ei saa kõrvaldada, on reisijal õigus nõuda puuduse olulisusele vastavat hinna alandamist, kui Tallink ei tõesta, et puudus tuleneb reisijast.

13.2. Õigust hinna alandamisele ei ole, kui puudus on pakettreisi lepingu kui tervikuga võrreldes vähe oluline. Hinna alandamise arvutamisel lähtutakse pakettreisi hinnast tervikuna ja mitte üksiku puuduliku reisiteenuse hinnast. Puuduse olulisust hinnates arvestatakse reisija individuaalseid vajadusi ja erisoove lepingu sõlmimise ajal.

 

14. Kahju hüvitis

14.1. Reisijal on õigus saada hüvitist kahju eest, mida Tallinki teenustes esinev puudus talle on tekitanud. Tallink peab maksma reisijale hüvitist ilma põhjendamatu viivituseta. Reisijal ei ole õigust kahju hüvitisele, kui Tallink tõestab, et

14.1.1. puudus tuleneb reisijast,

14.1.2. puudus tuleneb kolmandatest osapooltest, kellel ei ole seost reisiteenuste pakkumisega ning seda ei oleks saanud mõistlikult ennetada või takistada,

14.1.3. puudus tuleneb käesoleva punkti alapunktis 14.8 mainitud Vääramatu jõu asjaoludest.

14.2. Hüvitatav kahju on näiteks puuduse tõttu reisijale tekkinud täiendavad kulud ja kasutuks muutunud kulutused ning koju naasmise viivitusega kaasnenud saamata jäänud tulu, ööbimise korraldamisest tekkinud täiendavad kulud ja puhkusest või reisist saadava naudingu kaotamine. Viimati mainitu eeldab reisiteenuste osutamisel esinevat olulist puudust.

14.3. Reisija peab üritama piirata kahju ulatust parimal võimalikul viisil. Tallink ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud reisija hooletuse tõttu.

14.4. Meritsi reisijateveol tekkinud kahju osas arvestatakse kahju hüvitist nende õigusaktide ja lepingute alusel, mida Tallink meritsi reisijateveole kohaldab. Tallinki hüvitamiskohustuse osas meretranspordiga seonduva kahju korral kohaldatakse kaubandusliku meresõidu seaduse sätteid või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral.

14.5. Reisijale makstav kahju hüvitis määratakse tekkinud kahju suuruse alusel, kuid see ei tohi ületada reisi kolmekordset hinda. Mainitud vastutuse piirang ei kehti isikukahju korral ning tahtlikult või hooletuse tõttu tekkinud muude kahjude puhul.

14.6. Hüvitise saamiseks peab reisija tõestama, et Tallinki teenuses esines puudusi ja et talle tekitatud kahjul on antud puudusega põhjuslik seos. Hüvitise nõudjal lasub samuti kahju suuruse tõendamise kohustus.

14.7. Reisija poolt Tallinkile tekitatud kahju hüvitamise kohustuse osas kohaldatakse Üldtingimuste punkti 2.6.1.

14.8.Tallink ei ole vastutav kahju eest, mis tuleneb Vääramatu jõu asjaoludest ja mida Tallink ei suuda mõjutada ning mille tagajärgi ei oleks saanud vältida, kuigi oleks rakendatud vajalikke meetmeid. Vääramatu jõu asjaolud on loetletud Üldtingimuste punktis 4.1.2.

14.9 Kui Vääramatu jõu asjaolude tõttu ei ole lepingus kokkulepitud viisil võimalik korraldada reisija tagasireisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta, on Tallink lepingust tulenevalt vastutav vajalike majutuskulude tasumise eest vastavalt määrusele EL 1177/2010 reisijate õiguste kohta meritsi ja siseveeteedel.

 

15. Broneerimisvead

15.1. Tallink hüvitab reisijale viivitamatult mistahes kahju, mis on põhjustatud kasutatava broneerimissüsteemi tehnilisest veast või broneerimisel tehtud hoolsuskohustuse täitmisega seotud vigadest. Tallink ei vastuta broneerimisvigade eest, mis on tingitud Vääramatu jõu asjaoludest.

15.2. Reisijal puudub õigus nõuda reisitasu tagastamist või kahju hüvitamist, kui broneerimisviga on tingitud reisijast või Vääramatu jõu asjaoludest. Kui reisija on edastanud Tallinkile või teenusepakkujale ebaõiget või mittetäielikku reisijat või reisi puudutavat teavet, loetakse see reisija põhjustatud veaks.

15.3. Reisija peab tavapärase hoolsuse põhimõtet järgides kontrollima üle saadud dokumendid, näiteks broneeringu kinnituse ja teatama Tallinkile esimesel võimalusel avastatud puudustest või vigadest. Kui reisija rikub oma kontrollimiskohustust ja talle tekib seetõttu kahju, võidakse talle kahjutasu maksmisel võtta arvesse tema osa olukorra tekkimisel.

 

16. Muude õigusaktide alusel saadud hüvitise vähendamine

16.1. Kui reisijale on määratud hinna alandamine või kahjutasu Euroopa Liidu määruste või rahvusvaheliste reisijate õigusi reguleerivate õigusaktide alusel, tuleb hüvitise summa lahutada nendel tingimustel määratavast vastavast hüvitisest.

16.2. Reisija on kohustatud teatama Tallinkile teistelt ettevõtetelt saadud pakettreisis esinevate puudustega seonduvatest hüvitistest.

 

17. Hüvitisenõuded

17.1. Puudusest teatamine on sätestatud Üldtingimuste punktis 10.

17.2. Hüvitisenõuded esitatakse Tallinkile kirjalikult hiljemalt reisile järgneva kahe kuu jooksul.

 

18. Erimeelsused

18.1. Kui pakettreisi lepingust tulenevat erimeelsust ei suudeta lahendada osapoolte vaheliste läbirääkimiste teel, võib tarbija anda asja lahendamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametile. Reisija võib samuti anda asja lahendamiseks elukoha järgsesse esimese astme kohtusse.