Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijate õigused

 

Selleks et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teiste reisijatega samaväärne võimalus veeteedel reisida, on puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel lisaks üldistele reisijaõigustele veel järgmised õigused:

a) puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute õigus mittediskrimineerivale juurdepääsule transpordile
Vedajad, reisibürood ja reisikorraldajad ei või keelduda puuet või piiratud liikumisvõimet põhjenduseks tuues broneeringu vastuvõtmisest, pileti väljastamisest, samuti puudega või piiratud liikumisvõimega isiku pardale lubamisest.

Kui puudega või piiratud liikumisvõimega isiku laevale kandmine on võimatu ohutusnõuete tõttu või kui pardaleminek on võimatu laeva ehituse või sadama infrastruktuuri ja seadmete tõttu, peavad vedajad, reisibürood ja reisikorraldajad tegema kõik mõistlikud jõupingutused, et pakkuda asjaomasele isikule sobivat alternatiivset transpordivõimalust. Kui puudega või piiratud liikumisvõimega isikut, kellel on broneering ja kes on teavitanud vedajat oma erivajadustest, keeldutakse siiski pardale lubamast, võib ta valida hüvitise ja reisi marsruudi muutmise võimaluse vahel, viimatimainitut kõigi ohutusnõuete täitmise korral.

Vedajad, reisibürood või reisikorraldajad ei või puudega või piiratud liikumisvõimega isikutelt nõuda broneeringute või piletite eest kõrgemat tasu. Puudega ja liikumispuudega isikute broneeringutele ja piletitele kehtivad samad tingimused mis kõigi teistegi reisijate broneeringutele ja piletitele.

Vedajad ja terminalioperaatorid kehtestavad puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele ja neid saatvatele isikutele mittediskrimineerivad transpordile juurdepääsu tingimused.

b) õigus eriabile
Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel on õigus vedaja või terminalioperaatori tasuta abile sadamates ja laeva pardal, sealhulgas laevale minekul ja sealt mahatulekul.

Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikud peavad vedajat broneeringu tegemise ajal või pileti eelmüügist ostmise ajal teavitama, kas neil on erivajadusi seoses majutuse, istekoha või muude vajalike teenustega või kas neil on vaja kaasa võtta meditsiinitehnikat. Mis tahes muu abi vajadusest peavad puudega või piiratud liikumisvõimega isikud teavitama vedajat või terminalioperaatorit hiljemalt 48 tundi enne abi vajamist ning nad peavad ilmuma määratud kohta kokkulepitud ajal enne avaldatud pardalemineku aega.

c) õigus saada hüvitist liikumisabivahendite kaotsimineku või kahjustamise korral
Kui vedaja või terminalioperaatori hooletuse tõttu on puudega või piiratud liikumisvõimega isiku liikumisabivahend või muu tema kasutatav erivarustus läinud kaduma või saanud kahjustada, peab vedaja või terminalioperaator maksma puudega või piiratud liikumisvõimega isikule hüvitist, mis vastab asjaomase varustuse asendusväärtusele või vajaduse korral parandamiskuludele.

Abistatava isiku pagas

Abistamisteenus aitab ka pagasiga. Reisijal võib maksimaalselt olla kaks pagasiühikut, millede kogukaal ei ületa 35 kg. Kui pagasit on rohkem, siis peab reisija ise korraldama nende transpordi laevale ja sealt ära, näiteks reisikaaslane või isiklik abistaja tegeleb pagasi transpordiga.
 

Abiteenuse tellimiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Tutvu ka kokkuvõttega meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest.