Reisijate ja reisijate pagasi veo tüüptingimused

Käesolev eeskiri reguleerib alates 01.05.2008.a. toimuvat reisijate- ja pagasivedu AS Tallink Grupp laevadel.
 
AS TALLINK GRUPP
TALLINK SILJA OY
 
REISIJATE JA REISIJATE PAGASI VEO TÜÜPTINGIMUSED 2008
 
1 Vedaja
Vedaja ja reisija vahel sõlmitud veolepingu tõenduseks on pilet või muu käesolevatele veo tüüptingimustele viitav dokument.
 
AS Tallink Grupp on iga veolepingu tähenduses Vedaja järgmistel marsruutidel:
Tallinn-Helsinki (v.v.)
Tallinn-Mariehamn-Stockholm (v.v.)
Paldiski-Kapellskär (v.v.)
Riia-Stockholm (v.v.)
Tallinn-Helsinki-Rostock (v.v.)
ning  kõikidel teistel marsruutidel peale allpooltoodute.
 
Tallink Silja Oy on iga veolepingu tähenduses Vedaja järgmistel marsruutidel:
Helsinki-Mariehamn-Stockholm (v.v.)
Turu-Mariehamn-Stockholm/Kapellskär (v.v.)
 
2 Kohaldatav õigus
Veolepingu suhtes kehtivad kas Eesti kaubandusliku meresõidu seaduse, Soome merekoodeks, Rootsi merekoodeks, Saksa äriseadustiku või Läti merekoodeksi sätted sõltuvalt sellest, millist seadust kohustuslikult kohaldab asukohariigi pädev kohus käesolevate veo tüüptingimuste suhtes. Kui ükski nendest seadustest pole käesolevate veotingimuste kohaselt kohustuslikult kohaldatav pädeva kohtu asukohariigis, siis kohaldatakse reisijate ja pagasiveo (sh kaasasolev sõiduk ja käsipagasit) suhtes antud pädeva kohtu asukohariigis kohustuslikult kohaldatavat seadust.
Kui ühegi seaduse sätted ei ole reisijate ja nende pagasi veole kohustuslikult kohaldatavad pädeva kohtu asukohariigis käesolevate tüüptingimuste suhtes või ükskõik millise muu jurisdiktsiooni võimaldava kohtu asukohariigis, siis kohaldatakse veolepingule meritsi reisijate ja nende pagasi veo 1974.a. Ateena konventsiooni  muudetuna vastavalt 29.03.1990 protokollilisele otsusele. 
 
3 Kohtualluvus
Käesoleva veolepinguga  seonduvad erimeelsused lahendatakse Hageja valitud pädeva kohtu poolt: 
 a) Kostja alalises elukohas või peamise äritegevuse paigas või 
 b) Veolepingus sätestatud väljumis- või saabumiskohas. 
 
Kui vastavalt eeltoodud p 2 sätetele tuleb veolepingu suhtes  kohaldada Rootsi merekoodeksi sätteid, võib Hageja valikul vaidluse lahendada ka Rootsi merekoodeksi pt 21 lõik 4 alalõik 1 punktides 3 ja 4 sätestatud pädeva kohtu poolt.
 
Kui vastavalt eeltoodud p 2 sätetele tuleb veolepingu suhtes kohaldada 1974. aasta Ateena konventsiooni sätteid, võib vaidluse Hageja valikul lahendada ka § 17 lõikudes 1 (c) ja (d) sätestatud pädevas kohtus.
 
4 Reguleerimisala
Veoleping ja eeltoodud p 2 kohaselt kohalduvad seadusesätted reguleerivad reisijate ja pagasi meritsi vedu. Meritsi vedu algab reisija ning pagasi pardale saabumisel ning lõpeb pardalt lahkumisel. Veoleping ei laiene ajale, mil reisija on sadama terminalis või kail.
 
Veoleping ja eeltoodud p 2 kohaseid seadusesätteid ei kohaldata muudele teenustele ja/või lepingutele, mida osutatakse või mis sõlmitakse reisija ja Vedaja vahel väljaspool eelpooltoodud meritsi veo tingimuste reguleerimisala. Sellised teenused ja/või lepingud on reguleeritud Pakettreiside üldtingimustega. Kõikidele reisija ja Vedaja vahel sõlmitud lepingutele kohaldatakse lisaks eeltoodule ka Kasulik teada- tingimusi, Makse- ja annulleerimistingimusi ning korra ja turvalisuse eeskirju. 
 
Kõik eelnimetatud tingimused on toodud Vedaja brošüürides, mis on saadaval laevade pardal, Vedaja büroodes ning reisibüroodes, mis müüvad Vedaja poolt osutatavaid teisi teenuseid ning internetis (https://www.tallink.ee, https://www.tallinksilja.com). 
 
Käesolevad veo tüüptingimused prevaleerivad vastuolude korral käesolevate veo tüüptingimuste ning Pakettreiside üldtingimuste, Kasulik teada- tingimuste, Makse- ja annulleerimistingimuste, aga ka kohaldatavate korra ja turvalisuse eeskirjade vahel. 
 
5 Piletid ja laev
Pilet või muu veolepingut tõendav dokument tuleb esitada lähtekohas Vedaja terminalis laevale registreerimisel. Reisija ei tohi piletiga või muu dokumendiga talle omistatud õigusi teisele isikule üle anda. Eeldatakse, et iga isik, kes on pileti või muu dokumendi omandanud teise inimese jaoks, omab õigust seda teha ning ühtlasi aktsepteerib käesolevaid veo tüüptingimusi selle isiku nimel. 
 
Vedaja ei ole kohustatud hüvitist maksma varastatud, kaotatud või hävinud pileti või muu reisiõigust andva dokumendi eest, kõikidele muudele juhtudele kohaldatakse Makse-ja annulleerimistingimusi.
 
Reisija ja Vedaja õigus veoleping annulleerida sätestatakse eelpooltoodud p 2 kohaselt kohaldatavas seaduses.
 
Vedajal on õigus vedu teostada piletil või muul dokumendil märgitud laeva asemel mõne muu laevaga.
 
6 Pagasipiirangud
Reisija ei tohi terminali ega laeva pardale tuua pagasit, mis võib tekitada ohtu või olulisi ebamugavusi terminalile, laevale, inimestele või muule pagasile või lastile. Vedajal on õigus selline pagas reisija kulul kaldale toimetada, kahjutuks teha või hävitada ilma Vedajapoolse mistahes vastutuseta. Omanikuta pagasit pardale ei lubata kuni reisija, kellele pagas kuulub, on selle omaks tunnistanud. 
 
Reisijal ei ole õigust tuua terminali ega laeva pardale elusloomi ilma sellekohase selgesõnalise erikokkuleppeta Vedajaga. 
 
Turvalisuse kaalutlustel on Vedajal õigus kontrollida reisija isikuttõendavat dokumenti ja läbi vaadata tema pagasit nii terminalis kui ka pardal. 
 
7 Vedaja vastutus
Vedaja vastutus määratakse kooskõlas eeltoodud p 2 alusel kohaldatava õigusega ning on piiratud vastavas õigussüsteemis kohaldatava seaduse alusel ja ulatuses või vastavalt Ateena konventsiooni sätetele, muudetuna 29.03.1990 protokolliga. 
 
Samuti, Vedaja vastutus on piiratud seaduste või rahvusvaheliste konventsioonide alusel merinõuete suhtes eeltoodud p 3 kohase pädeva kohtu asukoha järgi. 
 
Vedaja ei vastuta kahjustuste, kahjude ja kulude eest, mis tekivad mistahes põhjustel enne meritsi veo algust või pärast selle lõppemist.
 
Vedaja ei vastuta raha või väärtpaberite kadumise eest või vääriskivide, kunstiteoste, elektroonikaseadmete või muude väärtesemete kadumise ega kahjustumise eest, välja arvatud juhul, kui vastav vara oli talle vastutaval hoiule antud.
 
Reisija peab teavitama Vedajat pagasi kaotsiminekust või kahjustada saamisest (sh sõidukid):
(a) pagasile tekitatud nähtava vigastuse kohta:
 (i) käsipagasi puhul enne reisija laevast väljumist või selle ajal;
 (ii) iga muu pagasi puhul enne selle tagasisaamist või sel ajal;
(b)  pagasi silmaga mittenähtava kahjustuse või selle kaotsimineku korral viieteist päeva jooksul pärast laevast lahkumist või pagasi tagasisaamist või ajast, mil pagas pidi tagasi saadama. 
 
Kui reisija ei teavita Vedajat eelpool kindlaksmääratud korras, siis eeldatakse, kui vastupidine pole tõestatud, et ta sai pagasi/sõiduvahendi kätte kahjustamatult. Teadet ei tule esitada, kui pooled pagasi/sõiduvahendi seisukorda selle tagasisaamisel ühiselt inspekteerisid või üle vaatasid.
 
8 Vedaja töötajate, agendi ja sõltumatu töövõtja vastutus
Kui vahetult laeva omaniku, kapteni või meeskonna või mistahes töötaja, agendi või sõltumatu töövõtja või laeva suhtes huve omava ükskõik millise isiku suhtes esitatakse mistahes nõue, on sellel isikul õigus kasutada veolepingu ning kooskõlas eeltoodud punktiga 2 kohaldatavate seadusesätete põhjal Vedajaga samaväärset õiguskaitset ning vastutuse piiramist nagu need oleksid kehtestatud otseselt vastava isiku huvides. Mistahes veolepingut sõlmides toimib Vedaja mitte üksnes enda nimel vaid ka nimetatud isikute esindajana, kes on või keda loetakse selles ulatuses veolepingu pooleks.
 
Vedaja ning teiste isikute poolt hüvitamisele kuuluvad kogusummad ei või ületada veolepinguga ning eeltoodud p 2 kohaselt kohaldatavate seadusesätetega sätestatud piirsummasid..