Tööle kandideerija isikuandmete töötlemine AS Tallink Grupp poolt

 

I Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele teavitab AS Tallink Grupp (edaspidi tööandja) Teid seoses Teie isikuandmete töötlemisega alljärgnevast:

1. Tööandja on kogunud või kogub Teie kohta töölepingu sõlmimise eesmärgil informatsiooni, mis on Teie poolt avalikult kättesaadavaks tehtud määratlemata isikuteringile, sh sotsiaalvõrgustikud, blogid jms.

2. Tööandja on kogunud või kogub Teie kohta seaduse alusel avalikustatud isikuandmeid, sh Ametlikes Teadaannetes avaldatud andmed, avalikesse registritesse (karistusregister, äriregister jms) kantud andmed.

3. Tööandja kinnitab, et töötleb Teie isikuandmeid eesmärgipäraselt ja minimaalselt ulatuses, mis on vajalik meievahelise hea töösuhte loomiseks. Tööandja säilitab kogutud isikuandmeid üksnes värbamisprotsessi lõppemiseni, kui pooled ei lepi kokku teisiti (p II).

4. Tööandja tagab kogutud isikuandmete konfidentsiaalsuse ning nende töötlemise seaduslikkuse.

II Tööle kandideerija annab käesolevaga nõusoleku tema isikuandmete säilitamiseks pärast värbamisprotsessi lõppemist ja töölepingu mittesõlmimist alljärgnevatel tingimustel:

1. Tööandja säilitab tööle kandideerijale tööpakkumise tegemiseks vajalikke isikuandmeid üksnes eesmärgiga pakkuda talle võimalusel tulevikus vabanenud töökohta tööandja juures.

2. Tööandja võib edastada nimetatud andmeid punktis 1 nimetatud eesmärgil üksnes samasse kontserni kuuluvate ettevõtete isikuandmete vastutavatele töötlejatele, tagades isikuandmete konfidentsiaalsuse ka andmete edastamisel.

3. Tööle kandideerijal on õigus igal ajal nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist ning nende andmete kustutamist tööandja poolt.

4. Tööandja säilitab tööle kandideerija isikuandeid maksimaalselt kuni 6 (kuus) kuud.