Tööle kandideerija isikuandmete töötlemine

 

Vastutav töötleja – AS Tallink Grupp või selle Eestis asuv tütarettevõtja, kuhu isik tööle kandideerib (edaspidi tööandja).

Isikuandmed – mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada, sh igasugune teave tuvastatud või tuvastatava inimese kohta – nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefoninumber, samuti isiku identifitseerimine ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine – mistahes isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, edastamine, muutmine, kättesaadavaks tegemine, säilitamine jms).

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele teavitab tööandja Teid seoses Teie isikuandmete töötlemisega värbamisprotsessis alljärgnevast:

1. Tööle kandideerija isikuandmete töötlemise eesmärk on leida kandidaat, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim tööülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele, ning teha talle ettepanek töölepingu sõlmimiseks ja tööle asumiseks.

2. Tööle kandideerija hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskuste vastavuse hindamiseks tööandja vajadustele võib tööandja kasutada järgmisi meetodeid:

- tööle kandideerija poolt esitatud dokumentide ja andmete analüüs, millega ta tõendab enda sobivust kandideeritavale ametikohale;

- tööintervjuu;

- tööülesannete ja -tingimuste tutvustamine võimalikus tulevases töökohas (proovipäev, infopäev vms) enne töölepingu sõlmimist;

- testimine (testimiseks võime kasutada ka väliseid teenusepakkujaid);

- taustakontroll. Värbamisprotsessis võib tööandja tööle kandideerija kohta koguda täiendavat teavet, mis on tema poolt avalikult kättesaadavaks tehtud määratlemata isikuteringile, sh sotsiaalvõrgustikud, blogid, avalikud fotoalbumid jms. Samuti võib tööandja koguda tööle kandideerija kohta seaduse alusel avalikustatud isikuandmeid, sh Ametlikes Teadaannetes avaldatud andmed, avalikesse registritesse (karistusregister, äriregister jms) kantud andmed jms.

3. Tööandja kinnitab, et töötleb tööle kandideerija isikuandmeid eesmärgipäraselt ja minimaalselt ulatuses, mis on vajalik poolte vahel hea töösuhte loomiseks.

4. Tööle kandideerija isikuandmeid säilitab tööandja värbamisprotsessis tekkida võivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni sellekohase võimaliku nõude aegumiseni (1 aasta).

5. Tööle kandideerija nõusolekul võib tööandja säilitada kandideerijate andmeid tulevikus neile vabadele töökohtadele korraldatavatel konkurssidel osalemiseks ettepaneku või tööpakkumise tegemiseks. Tööandja võib edastada nimetatud andmeid eelnimetatud eesmärgil üksnes samasse kontserni kuuluvate ettevõtete isikuandmete vastutavatele töötlejatele.

6. Tööandja tagab kogutud isikuandmete konfidentsiaalsuse ning nende töötlemise seaduslikkuse.

7. Tööle kandideerijal on õigus tema kohta kogutud andmetega tutvuda, anda nende kohta selgitusi ja nende andmete ebatäpsuse korral nõuda nende parandamist või kustutamist.