AS TALLINK GRUPP RÜHMADE REISITINGIMUSED

Käesolevad AS-i Tallink Grupp rühmade reisitingimused kehtivad alates 01.05.2024.a. ja neid kohaldatakse ainult AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi Tallink) rühmareisidele (edaspidi Tingimused).

Rühmareisidel osalevate reisijate nõuded reisidokumentidele on kehtestatud AS-i Tallink Grupp reisitingimustes üksikreisijatele.

Rühmareisidel osalevate puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute suhtes kehtivad AS-i Tallink Grupp reisitingimustes üksikreisijatele ja EU määruses nr. 1177/2010 sätestatud nõuded.

Lemmikloomade vedu toimub AS Tallink Grupp reisitingimustes üksikreisijatele sätestatud tingimustel.

Kaebuste esitamise kord on sätestatud AS Tallink Grupp reisitingimustes üksikreisijatele. AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi reisimise kõrgperioodidel või vajadusel muul ajal.

Käesolevates tingimustega reguleerimata küsimustes kohalduvad AS Tallink Grupp reisitingimused üksikreisijatele.

 

I OSA – ÜLDOSA

(1) Rühm on vähemalt 10 reisijast koosnev inimeste grupp, mis omab ühist grupi broneeringut ja/või piletit, mille eest on tasu makstud ning millel on rühmajuht. 

(2) Rühmajuht on grupi liige, kes tegeleb rühmareisi korraldusega. Vastavalt rühma suurusele ja reisi eripärale osaleb rühmajuht reisil kas tasu eest või tasuta, mida otsustab Tallink. Rühmajuhile esitatavad nõuded on avaldatud Tallinki kodulehel.

(3) Käesolevad tingimused ei kehti erireiside ja/või eripakkumisega reiside broneeringutele ja/või piletitele.

 

II OSA – PILETI BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

1.PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

(1) Rühmareisi pileteid saab broneerida Tallinki müügikanalites või reisiettevõtja juures.

(2) Rühmareisi korraldamiseks võib rühmajuht esitada hinnapäringu, millele Tallink koostab vastava hinnapakkumise, arvestades päringus esitatud tingimusi. Hinnapakkumises näidatakse päringus esitatud teenuste hinnad igaüks eraldi, ning võimalusel kogusummad, samuti võimalikud soodustused ja muud vajalikud tingimused.

(3) Hinnapakkumise päring esitatakse käesoleva punkti esimeses lõikes nimetatud Tallinki müügikanalites või reisiettevõtjale.

(4) Hinnapakkumine on kehtiv vastavalt sellel märgitud kuupäevani või kuni hinnapakkumise alusel vormistatud broneeringuni. Hinnapakkumine, mille suhtes ei ole broneeringut vormistatud, tühistatakse.

 

2. BRONEERING

(1) Broneering on rühmajuhi poolt tehtud tellimus reisijateveo (reisi toimumise kuupäev, sihtkoht, reisi pikkus jne), pardateenuste ja muude teenuste (näiteks kolmandate isikute teenused) ostmiseks.

(2) Broneeringu vormistamiseks teatab rühmajuht lisaks:
1) rühma reisijate arvu ja nende vanusegrupid (alaealised, täisealised,);
2) reisijateveo teenused (kajutikohad, tekikohad);
3) pardateenused (arv ja nimetused);
4) täiendavad teenused sihtkohas;
5) rühmajuhi telefoni ja e-posti aadressi.

(3) Reisijateveoks ettenähtud reisibussi broneerimisel tuleb teatada selle registreerimise number ning täpsed pikkus- ja kõrgusmõõdud. Lisaks tuleb teatada bussil olevate lisaseadmete pikkused ja kõrgused ning bussi taha paigaldatud seadmed. Vajadusel peab teatama ka bussi täismassi.

(4) Tallinki pakettreisidele kohalduvad käesolevatest tingimustest erinevad tingimused ning need avaldatakse koos pakettreisi pakkumisega. Pakettreisi leping jõustub, kui tellija on tasunud ettemaksu vastavalt pakettreisidele ette nähtud broneerimise- ja maksetingimustele.

(5) Tallinki partneriks olevate kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste puhul kohaldatakse kolmandate isikute poolt kehtestatud broneerimis- ja maksetingimusi.

 

3. BRONEERINGU EEST TASUMINE

(1)Reisi broneerimisel toimub tasumine alljärgnevalt:

1) Kuni 100 kajutiga / 100 tekikohal reisijaga rühmad kõikidel liinidel:
a) Reisi broneerimisel kuni 29 päeva enne reisi väljumist tuleb broneeringu tegemisel koheselt tasuda 10% reisi maksumusest ja ülejäänud broneeringu maksumus tasuda vähemalt 28 päeva enne reisi algust;
b) Kui broneering on tehtud vähem kui 28 päeva enne reisi väljumist, tuleb kogu broneeringu maksumus tasuda koheselt broneeringu tegemisel.

2) 101 ja rohkem kajutiga / 101 ja rohkema tekikohal reisijaga rühmad kõikidel liinidel:
a) Reisi broneerimisel kuni 100 päeva enne reisi väljumist tuleb broneeringu tegemisel koheselt tasuda 10% reisi maksumusest;
b) Järgmised maksed tuleb tasuda vastavalt broneeringu kinnitusel toodud maksekuupäevadele:
- 100 päeva enne reisi 25%
- 70 päeva enne reisi 50%
- 40 päeva enne reisi 75%
- 20 päeva enne reisi 100%

(2) Piletite eest võib tasuda panga ülekandega Tallinki pangakontole või Tallinki müügiesindustes sularahas või pangakaardiga või reisiettevõtjale tema poolt ettenähtud korras.

(3) Tallinkil on õigus lugeda sama kliendi poolt samale väljumisele tehtud broneeringud üheks broneeringuks.

 

4. RÜHMA REISIJATE NIMEKIRI

(1) Rühmajuht esitab reisijate nimekirja Tallinki poolt väljastatud reisijate nimekirja blanketil e-maili teel Tallinki rühma- ja konverentsiosakonnale või müügiesindusele või reisiettevõtjale tema poolt nõutavas vormis hiljemalt 7 päeva enne reisi algust. Kui tegemist on rühmaga, mis tuleb väljastpoolt Schengeni viisaruumi, siis peab nimekirjade esitamine olema kooskõlas sihtkohariigi viisa taotlemise eeskirjadega

(2) Reisijate nimekiri sisaldab kõigi reisijate järgmisi andmeid: perekonnanimi, eesnimi, sugu, sünnikuupäev (kuupäev, kuu ja aasta), kodakondsus, Club One liikmel tema kliendinumber, reisibussi olemasolul ka selle registrinumber. Koos rühmanimekirjaga esitatakse ka reisijate kajutite jaotus ning vajadusel ka reisijate hotellitubade jaotus.

 

5. PILETI REGISTREERMINE (CHECK-IN)

(1) Rühma liikmed koos rühmajuhiga peavad olema sadama reisiterminalis vähemalt 1,5 tundi enne laeva väljumist.

(2) Rühmajuht registreerib rühmapileti enne laeva väljumist sadama kassas (check-in).

(3) Rühmapileti registreerimiseks check-in kassas esitab rühmajuht rühmapileti (broneeringu kinnituse), kõigi reisijate reisidokumendid ja reisijate veoks ettenähtud bussi registreerimise tunnistuse. Rühmajuhile väljastatakse kõigi rühmaliikmete, reisijate veoks ettenähtud bussi ja bussijuhi ning rühmajuhi pardakaardid.

(4) Pardakaardil on reisija nimi, reisiaeg ja sihtkoht, kajuti olemasolul selle number. Pardakaart on kehtiv ainult juhul, kui selle omanikuks olev isik on pardakaardil märgitud reisi ajal reisis olev isik.

(5) Pardakaarti tuleb alles hoida kogu reisi vältel. Laeva meeskonna liikmel on õigus kontrollida ja reisijal on kohustus näidata pardakaarti laeva sisenemisel ja nõudmisel ka kogu reisi vältel. Vajadusel peab reisija suutma tõendada oma isikut laeva meeskonna liikmele.

(6) Sõidukita rühma reisijate registreerimine lõpeb 30 minutit enne laeva väljumist ja pääs laevale suletakse 20 minutit enne laeva väljumist.

(7) Reisibussiga rühma reisijate registreerimine lõpeb 1 tund enne laeva väljumist.

(8) Tallink ei hüvita reisijale piletit, kui reisijal puuduvad vajalikud reisi- ja muud dokumendid või need on puudulikult vormistatud mistõttu ei lubata reisijat laeva.

 

6. BRONEERINGU JA/VÕI PILETI MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

(1) Broneeringu või ostetud pileti muutmine hõlmab reisijateveo teenuste (sealhulgas kajutiklassi ja sõiduki mõõtmete) ja pardateenuste muutmist.

(2) Isikuandmete muutmine broneeringus või piletis ei ole broneeringu või pileti muutmine.

(3) Pileti muutmisel tuleb tasuda muudetud teenuse eest vastavalt Tallinki hinnakirjale. Reisijaveoteenuse ja/või pardateenuse muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuse ja muudetud teenuse hinnavahest või tagastatakse hind samale pangakontole,millelt pileti eest tasuti ning kohaldatakse leppetrahv vastavalt tühistamistingimustele. 

(4) Reisijateveo teenuste ja/või pardateenuste tühistamisel tasub reisija leppetrahvi käesoleva punkti lõikes 13, 14 või 15 sätestatud alustel ja korras. Tallinki partneriks olevate kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste tühistamisel kohaldatakse kolmandate isikute poolt kehtestatud leppetrahvi.

(5) Broneeringut ja/või piletit saab muuta või tühistada ainult rühmajuht. Broneeringut ja/või piletit ei saa muuta ega tühistada interneti keskkonnas või mobiilitelefonirakenduse kaudu.

(6) Tallink tühistab broneeringu, mille eest pole tähtpäevaks tasutud või rühmajuht pole esitanud käesolevate tingimuste osa II punktis 4 lõikes 2 nimetatud reisijate nimekirja.

(7) Tallink tühistab rühmapileti, kui seda ei ole registreeritud enne reisi väljumist selleks ettenähtud kohas (check-in). Päevareisi või kruiisi puhul tühistatakse kogu reis kui rühmapiletit ei ole registreeritud laeva esmaväljumise sadamas.

(8)Juhul, kui pärast broneeringu muutmist jääb rühma suuruseks vähem kui 10 reisijat, on Tallinkil õigus kohaldada üksikreisijatele kehtestatud hindu ja üksikreisijate reisitingimusi, teavitades kirjalikult rühmajuhti.

(9) Broneeringu ja/või pileti muutmise või tühistamise taotlus tuleb esitada kirjalikult Tallinkile või reisiettevõtjale. Tallinkile esitatud taotlusi menetletakse tööpäevadel selle lahtiolekuajal, kusjuures arvestuse aluseks on muutmise ja/või tühistamise taotluse kättesaamise kuupäev. Reisiettevõtjale esitatud taotlusi menetletakse vastavalt nende tingimustele.

(10) Kui muudetakse reisijaveoteenust ja/või pardateenust ning nimetatud teenused on kallimad kui esialgselt ostetud teenused, tuleb juurde maksta vastavate teenuste hinnavahe. Kui muudetakse reisijaveoteenust ja/või pardateenust ning ostetavad teenused on odavamad esialgselt ostetud teenustest, tuleb tasuda leppetrahv vastavalt käesoleva punkti lõikele 13, 14 või 15 ning tagastatakse hinnavahe.

(11) Pileti tühistamisel tagastatakse pileti eest makstud summa (k.a. pardateenuste eest tasutud summa), millest on maha arvatud leppetrahv vastavalt käesoleva punkti lõikele 13, 14 või 15.

(12) Käesoleva punktides 10 ja 11 nimetatud juhtudel tagastatakse summad samale pangakontole, millelt pileti eest tasuti.

(13) Kuni 100 kajutiga või kuni 100 tekikohaga rühmade pileti tühistamisel kohaldatakse leppetrahvi laevaliinidel (v.a Tallinn-Helsingi liinil) alljärgnevalt:
1) pilet tühistamisel 28 või rohkem päeva enne laeva väljumist leppetrahvi ei kohaldata;
2) pileti tühistamisel 27 kuni 21 päeva enne laeva väljumist peab Tallink rühma poolttasutud summast kinni leppetrahvina 25% kajutite/tekikohtade hinnast ning tagastabrühmale ülejäänud osa pileti maksumusest;
3) pileti tühistamisel 20 päeva kuni 8 päeva enne laeva väljumist peab Tallink rühmapoolt tasutud summast kinni leppetrahvina 50% kajutite/tekikohtade hinnast ning tagastab rühmale ülejäänud osa pileti maksumusest;
4) pileti tühistamisel 7 ja vähem päeva enne laeva väljumist peab Tallink rühma poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 100% pileti hinnast.

(14) Kuni 100 kajutiga või kuni 100 tekikohaga rühmade pileti tühistamisel kohaldatakse leppetrahvi Tallinn-Helsingi liinil alljärgnevalt:
1) pilet tühistamisel 14 või rohkem päeva enne laeva väljumist leppetrahvi ei kohaldata;
2) pileti tühistamisel 13 kuni 8 päeva enne laeva väljumist peab Tallink rühma poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 50% kajutite/tekikohtade hinnast ning tagastab rühmale ülejäänud osa pileti maksumusest;
3) pileti tühistamisel 7 ja vähem päeva enne laeva väljumist peab Tallink rühma poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 100% pileti hinnast.

(15) 101 või rohkema kajutiga või 101 või rohkema tekikohaga rühmade pileti tühistamisel kohaldatakse leppetrahvi laevaliinidel alljärgnevalt:
1) pilet tühistamisel 90 või rohkem päeva enne laeva väljumist leppetrahvi ei kohaldata;
2) pileti tühistamisel 89 kuni 60 päeva enne laeva väljumist peab Tallink rühma poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 25% kajutite/tekikohtade hinnast ning tagastab rühmale ülejäänud osa pileti maksumusest;
3) pileti tühistamisel 59 päeva kuni 28 päeva enne laeva väljumist peab Tallink rühma poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 50% kajutite/tekikohtade hinnast ning tagastab rühmale ülejäänud osa pileti maksumusest;
4) pileti tühistamisel 27 päeva kuni 14 päeva enne laeva väljumist peab Tallink rühma poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 75% kajutite/tekikohtade hinnast ning tagastab rühmale ülejäänud osa pileti maksumusest;
5) pileti tühistamisel 14 ja vähem päeva enne laeva väljumist peab Tallink rühma poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 100% pileti hinnast.

 

III OSA - NOORTERÜHMAD

(1) Noorterühm on rühm, kuhu kuuluvad reisijatena alla 18-aastased isikud, lisaks rühmajuht ja vajadusel rühma järelevaatajad.

(2) Noorterühma juht ja/või järelevaataja on isik, kes on täitnud järelevaataja ankeedi ja kohustub täitma selles esitatud tingimusi. Ankeet on avaldatud Tallinki kodulehel. Noorterühma juhi ja/või järelevaataja vanuselised piirmäärad on:

  • Tallinn-Helsingi liinil, ilma ööbimiseta - vähemalt 21 aastane isik;
  • teistel liinidel - vähemalt 25-aastane isik. Erandina võib olla noorterühma juht ja/või järelevaataja alla 25-aastane õpetaja või treener oma klassi või rühma saatjana;

(3) Noorterühmal, kus on liikmeid rohkem kui 10 isikut, on lisaks rühmajuhile ka järelevaatajad, arvestusega kuni 10 rühma liiget ühe järelevaataja kohta. Rühma järelevaataja peab tundma kõiki tema järelevalve all olevaid rühma liikmeid.

(4) Rühmajuht tagab, et kõikidel rühma liikmetel on reisiks vajalikud ja kehtivad reisidokumendid ja vajalikud load rühmajuhi /järelevaatajaga reisimiseks.

(5) Kõik noorterühma rühmajuhid ja/või järelevaatajad peavad enne reisi tutvuma noorterühmadele kehtestatud reeglitega ning tutvustama neid reegleid ka tema vastutusel olevatele noorterühma liikmetele. Noorterühmade reeglid on avaldatud Tallinki kodulehel.

(6) Rühmajuht registreerib laevapileti käesolevate tingimuste punktis 5 sätestatud korras ja saab vastu reisijate pardakaardid. Rühmajuht annab rühma järelevaatajale üle järelevaataja vastutada olevate reisijate pardakaardid.

(7) Rühma järelevaataja kirjutab järelevaataja ankeeti tema vastutada olevate noorukite kajutinumbrid.

(8) Iga rühma rühmajuht/järelevaataja läbib koos tema vastutada olevate reisijatega pardakaardi- ja passikontrolli ning suundub koos nendega laeva.

 

Laadi alla rühmade makse- ja annulleerimistingimuste PDF-fail reisidele, mis on tehtud enne 30.04.2024

Laadi alla rühmade makse- ja annulleerimistingimuste PDF-fail